Ініціативна група 2016

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

Дата і час проведення:                                             10.03.2016 о 16-00

 

Місце проведення:                                                    Запорізька міська рада, велика зала

  

Питання для розгляду

 

 1. Обрання голови установчих зборів.

 2. Обрання секретаря установчих зборів.

 3. Обрання лічильної комісії установчих зборів.

 4. Про затвердження порядку денного установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради.

 5. Про регламент установчих зборів для обрання нового складу Громадської ради.

 6. Звіт про діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради 2011-2015 р.р.

 7. Про визначення кількісного складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

 8. Про порядок обрання членів Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

 9. Про проведення голосування за персональний склад Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

 10. Визначення дати першого засідання новообраної Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

 11. Різне. 

РЕГЛАМЕНТ

проведення установчих зборів по формуванню нового складу
Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

Стаття 1. Загальні положення

1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради (далі – Зборів) визначається цим Регламентом та Положенням ГР при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування.

3. Засідання Зборів є відкритим.

4. Відкриття Зборів здійснює уповноважена від ініціативної групи особа.

Збори проводяться у такому порядку:

- обираються головуючий та секретар (секретаріат);

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний;

- затверджується регламент Зборів;

- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки Зборів;

- визначається кількісний склад Громадської ради;

- обираються члени Громадської ради;

- вирішуються інші питання у межах компетенції Зборів.

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу.

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

3. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

4. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. За бажанням учасників Зборів, обрання членів лічильної комісії може проводитись списком або індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

5. Головуючий та секретар (секретаріат) Зборів обираються з числа уповноважених представників ІГС відкритим голосуванням.

6. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах

1. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням Зборів. Запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу. Після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції, що надходять до проекту порядку денного Зборів.

2. Встановлюється наступний ліміт часу:

для заслуховування інформації від ініціативної групи – до 15 хвилин,

для виступів – до 5 хвилин,

для інформації – до 3 хвилин,

для запитань – до 2 хвилин.

Загальна тривалість Зборів – 2 години

.3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію про припинення обговорення питання. У цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

4. Пропозиції про надання слова можуть подаватися як у письмовому вигляді на ім’я головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки.

5. Виступ учасника Зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

6. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників Зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

7. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

8. Усі рішення Зборів, у тому числі стосовно обрання робочих органів Зборів фіксуються у протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

Стаття 4. Порядок обрання складу Громадської ради

1. Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування підняттям мандатів.

2. Персональний склад Громадської ради визначається відкритим голосуванням по кожній висунутій кандидатурі, або списком, або в інший спосіб, визначений учасниками Зборів. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах встановленої чисельності громадської ради.

3. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати членом Громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про збільшення чисельності Громадської ради, або провести повторне голосування по кожній з вказаних кандидатур.

4. До списку кандидатур для обрання вносяться відомості про всіх присутніх осіб з числа уповноважених представників ІГС, які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування під розпис, за винятком тих, хто заявив про зняття своєї кандидатури.

5. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради; кількість кандидатів, включених до списку для голосування; кількість уповноважених представників ІГС, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, набраних кожним кандидатом.

6. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та усіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу Зборів.

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

1. Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються на офіційному порталі Запорізької міської влади.

2. Результати голосування оприлюднюються у термін, що не перевищує двох робочих діб з моменту завершення голосування.

Протокол №3

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

 

Дата і час проведення:                                          29.02.2016 о 15-00

Місце проведення:                                                приміщення Громадської ради 1-ий поверх Запорізької міської ради

 

Присутні:                                                             10 членів ініціативної групи з 15

 

 1 питання порядку денного. Про розгляд та прийом документів від громадських організацій, поданих до 29.02.2016 року включно.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Асоціація Кічкас-ринок».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, громадською організацією «Асоціація Кічкас-ринок» на підставі того, що ця організація не надала повний пакет документів до 29.02.2016 включно.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих громадською організацією «Асоціація Кічкас-ринок».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Антикорупційний рух «Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, громадською організацією «Антикорупційний рух «Запоріжжя» на підставі того, що ця організація не надала повний пакет документів до 29.02.2016 включно.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих громадською організацією «Антикорупційний рух «Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий ТОВ «Радіостанція «Великий Луг».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, наданих ТОВ «Радіостанція «Великий Луг» на підставі того, що ця організація не входить до переліку організацій які можуть приймати участь у Громадській раді (п. 3.1 розділ ІІІ «Положення про Громадську Раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради»).

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих ТОВ «Радіостанція «Великий Луг».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий приватним малим підприємством - фірмою «МАКСИМА».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала відмовити у прийомі документів, наданих приватним малим підприємством - фірмою «МАКСИМА» на підставі того, що ця організація не входить до переліку організацій які можуть приймати участь у Громадській раді (п. 3.1 розділ ІІІ «Положення про Громадську Раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради»).

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: відмовити у прийомі документів, наданих приватним малим підприємством - фірмою «МАКСИМА».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською жіночою організацією «Єдина та неповторна».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською жіночою організацією «Єдина та неповторна».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською жіночою організацією «Єдина та неповторна».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Право і Слово».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Право і Слово».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Право і Слово».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «АФПД».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «АФПД».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «АФПД».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою організацією ветеранів війни (однополчані).

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою організацією ветеранів війни (однополчані).

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою організацією ветеранів війни (однополчані).

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Будуй життя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Будуй життя».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Будуй життя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Правова країна».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Правова країна».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Правова країна».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським об’єднанням Шевченківського району «Союз Чорнобиль».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським об’єднанням Шевченківського району «Союз Чорнобиль».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським об’єднанням Шевченківського району «Союз Чорнобиль».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією автоперевізників «Рідний край».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією автоперевізників «Рідний край».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією автоперевізників «Рідний край».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Регіональний комісаріат з прав людини».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Регіональний комісаріат з прав людини».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Регіональний комісаріат з прав людини».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжне об’єднання «Ініціативи майбутнього».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжне об’єднання «Ініціативи майбутнього».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжне об’єднання «Ініціативи майбутнього».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Союз підприємців «Промінь».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз підприємців «Промінь».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз підприємців «Промінь».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «ОППРЗО «Відновлення».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ОППРЗО «Відновлення».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ООРЗО «Відновлення».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Інтеграційний театр «Покажи».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Інтеграційний театр «Покажи».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Інтеграційний театр «Покажи».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Приручи місто».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Приручи місто».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Приручи місто».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Народна самооборона Запорізької області».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Народна самооборона Запорізької області».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Народна самооборона Запорізької області».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією міська спілка підприємців «Ніка».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією міська спілка підприємців «Ніка».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією міська спілка підприємців «Ніка».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією Профспілки трудящих металургійної і гірничої промисловості України.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією Профспілки трудящих металургійної і гірничої промисловості України.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією Профспілки трудящих металургійної і гірничої промисловості України.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким обласним відділенням благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним відділенням благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним відділенням благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою громадською організацією інвалідів трансплантації та програмного гемодіалізу «Ніка 2000».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою громадською організацією інвалідів трансплантації та програмного гемодіалізу «Ніка 2000».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою громадською організацією інвалідів трансплантації та програмного гемодіалізу «Ніка 2000».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною федерацією «Інтелектуальних видів спорту».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною федерацією «Інтелектуальних видів спорту».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною федерацією «Інтелектуальних видів спорту».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий «Лігою українських клубів інтелектуальних ігор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий «Лігою українських клубів інтелектуальних ігор».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий «Лігою українських клубів інтелектуальних ігор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва «Спас».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва «Спас».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Дитячо-юнацька школа козацького бойового мистецтва «Спас».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою професійною спілкою підприємців авто ринку               м. Запоріжжя.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою професійною спілкою підприємців авто ринку               м. Запоріжжя.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою професійною спілкою підприємців авто ринку м. Запоріжжя.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою міською профспілковою організацією Всеукраїнської професійної спілки «Столиця – Регіони».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською профспілковою організацією Всеукраїнської професійної спілки «Столиця – Регіони».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською профспілковою організацією Всеукраїнської професійної спілки «Столиця – Регіони».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Суспільство та єднання».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Суспільство та єднання».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Суспільство та єднання».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою галузевою організацією роботодавців транспорту.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою галузевою організацією роботодавців транспорту.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою галузевою організацією роботодавців транспорту.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією спортивний клуб «Ягуар - Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією спортивний клуб «Ягуар - Запоріжжя».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією спортивний клуб «Ягуар - Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійною організацією «Благодійний фонд «Назустріч життю».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією «Благодійний фонд «Назустріч життю».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією «Благодійний фонд «Назустріч життю».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий федерацією роботодавців ринків Запорізької області.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий федерацією роботодавців ринків Запорізької області.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий федерацією роботодавців ринків Запорізької області.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «На хвилі розвитку».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «На хвилі розвитку».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «На хвилі розвитку».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Молодіжною організацією «Запоріжсталь».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Молодіжною організацією «Запоріжсталь».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Молодіжною організацією «Запоріжсталь».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким обласним благодійним фондом «Світлозір».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним благодійним фондом «Світлозір».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким обласним благодійним фондом «Світлозір».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією «Демократичні ініціативи 2002».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією «Демократичні ініціативи 2002».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією «Демократичні ініціативи 2002».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Антикорупційний Рух «Права Справа».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Антикорупційний Рух «Права Справа».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Антикорупційний Рух «Права Справа».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Спортивна федерація «Ратибор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Спортивна федерація «Ратибор».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Спортивна федерація «Ратибор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Визвольний рух «Сила Нації».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Визвольний рух «Сила Нації».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Визвольний рух «Сила Нації».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Сотня Самооборони Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Сотня Самооборони Запоріжжя».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Сотня Самооборони Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Українською спілкою ветеранів Афганістану Комунарського району м. Запоріжжя.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Українською спілкою ветеранів Афганістану Комунарського району м. Запоріжжя.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Українською спілкою ветеранів Афганістану Комунарського району м. Запоріжжя.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку та кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона Запорізької області».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку та кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона Запорізької області».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку та кордонів «Український козацький звичай – Народна самооборона Запорізької області».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Візьми і зроби».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Візьми і зроби».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Візьми і зроби».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий молодіжною громадською організацією «Запорізька обласна ліга клубу веселих та найкмітливіших».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий молодіжною громадською організацією «Запорізька обласна ліга клубу веселих та найкмітливіших».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий молодіжною громадською організацією «Запорізька обласна ліга клубу веселих та найкмітливіших».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Ветерани війни та антитерористичної операції».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Ветерани війни та антитерористичної операції».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Ветерани війни та антитерористичної операції».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійною організацією «Джерело милості».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією «Джерело милості».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійною організацією «Джерело милості».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Спілка ветеранів Афганістану Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією Концерну «Міські теплові мережі».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією Концерну «Міські теплові мережі».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією Концерну «Міські теплові мережі».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони правопорядку «Міська варта».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони правопорядку «Міська варта».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони правопорядку «Міська варта».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Соціальний захист».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Соціальний захист».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Соціальний захист».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким об’єднанням «Громадський захист».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким об’єднанням «Громадський захист».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким об’єднанням «Громадський захист».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням «Чорнобильці Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням «Чорнобильці Запоріжжя».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням «Чорнобильці Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий приватною установою «Галерея сучасного мистецтва «Ленін».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий приватною установою «Галерея сучасного мистецтва «Ленін».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий приватною установою «Галерея сучасного мистецтва «Ленін».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Кіноклуб «Сходження».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Кіноклуб «Сходження».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Кіноклуб «Сходження».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Центр мистецтв «АРТ-простір».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр мистецтв «АРТ-простір».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр мистецтв «АРТ-простір».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Союз православний «Радомир».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз православний «Радомир».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз православний «Радомир».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійним фондом «Оберіг».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Оберіг».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Оберіг».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною федерацією козацького бойового мистецтва «Спас».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Об’єднання інвалідів Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Об’єднання інвалідів Запоріжжя».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Об’єднання інвалідів Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Джерело землі».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Джерело землі».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Джерело землі».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Центр допомоги «Підприємець».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Центр допомоги «Підприємець».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою обласною громадською організацією «Центр допомоги «Підприємець».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням Української спілки ветеранів Афганістану Олександрівсього району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням Української спілки ветеранів Афганістану Олександрівсього району.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізьким міським об’єднанням Української спілки ветеранів Афганістану Олександрівсього району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Новоправіє».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Новоправіє».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Новоправіє».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Центр розвитку бізнес-технологій та культури».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр розвитку бізнес-технологій та культури».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр розвитку бізнес-технологій та культури».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією ЗНУ.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією ЗНУ.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий первинною профспілковою організацією ЗНУ.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Культурне джерело».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Культурне джерело».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Культурне джерело».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку «Гетьмана Петра Сагайдачного».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку «Гетьмана Петра Сагайдачного».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадським формуванням з охорони громадського порядку «Гетьмана Петра Сагайдачного».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий благодійним фондом «Слідопит».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Слідопит».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Слідопит».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий релігійною громадою «Церква «Міжнародний центр Євангелія».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий релігійною громадою «Церква «Міжнародний центр Євангелія».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий релігійною громадою «Церква «Міжнародний центр Євангелія».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією офіцерів міста Запоріжжя.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією офіцерів міста Запоріжжя.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією офіцерів міста Запоріжжя.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Вектор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Вектор».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Вектор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Асоціація інвалідів «Оберіг».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Асоціація інвалідів «Оберіг».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською громадською організацією «Асоціація інвалідів «Оберіг».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська федерація по хокею з шайбою».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська федерація по хокею з шайбою».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська федерація по хокею з шайбою».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Південно-східний центр соціального партнерства».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Південно-східний центр соціального партнерства».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Південно-східний центр соціального партнерства».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська дитячо-юнацька ліга фехтування».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська дитячо-юнацька ліга фехтування».

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська дитячо-юнацька ліга фехтування».

2 питання порядку денного. Про проект порядку денного установчих зборів.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути проект порядку денного установчих зборів.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти проект порядку денного установчих зборів та розмістити його на веб-сайті Запорізької міської ради.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти проект порядку денного установчих зборів та розмістити його на веб-сайті Запорізької міської ради.

3 питання порядку денного. Про проект об’яви про установчі збори Громадської ради.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути проект об’яви про установчі збори Громадської ради.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти проект об’яви про установчі збори Громадської ради та розмістити його на веб-сайті Запорізької міської ради.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти проект об’яви про установчі збори Громадської ради та розмістити його на веб-сайті Запорізької міської ради.

 

4 питання порядку денного. Про делегування ініціативною групою голови ініціативної групи для проведення відкритого засідання.

Слухали: Щербину Л.І., яка запропонувала делегувати ініціативною групою голову ініціативної групи Акула К.Ю. для проведення відкритого засідання.

Голосували: «За»-10, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: делегувати ініціативною групою голову ініціативної групи Акула К.Ю. для проведення відкритого засідання.

 

О 19-00 Акула К.Ю. закрила засідання.

 

Голова ініціативної групи                                                              К.Ю. Акула

 

Секретар засідання                                                                        В.В. Бороненков

Протокол №2

засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

Дата і час проведення:                                          12.02.2016 о 16-00

 

Місце проведення:                                                  приміщення Громадської ради

                                                                                     1-ий поверх Запорізькоїміської ради

 

Присутні:                                                              8 членів ініціативної групи з 15

 

1 питання порядку денного. Про розгляд та прийом документів від громадських організацій, поданих до 12.02.2016 року включно.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Колорит».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький Колорит».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Я люблю Запоріжжя».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Я люблю Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжна юнацька школа стрілкової майстерності і патріотичного виховання».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Молодіжна юнацька школа стрілкової майстерності і патріотичного виховання».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією ПАТ «Запоріжтрансформатор».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий профспілковою організацією ПАТ «Запоріжтрансформатор».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ЗМОДСББ «Наше житло».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «ЗМОДСББ «Наше житло».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр здорової молоді».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр здорової молоді».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Громадський захист та просвіта».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Громадський захист та просвіта».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька справа».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька справа».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською організацією Української спілки ветеранів Афганістану.

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською організацією Української спілки ветеранів Афганістану.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською екологічною молодіжною громадською організацією «Еколюд».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою міською екологічною молодіжною громадською організацією «Еколюд».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий Запорізькою благодійною організацією «Благодійний фонд «Дельфін».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий Запорізькою благодійною організацією «Благодійний фонд «Дельфін».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Клуб Ермітаж».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Клуб Ермітаж».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Волонтерський центр Запоріжжя».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Волонтерський центр Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська організація ветеранів Чехословаччини».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька міська організація ветеранів Чехословаччини».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької області».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий благодійним фондом «Фонд сприяння обороні Запорізької області».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз органів самоорганізації населення Запоріжжя».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Союз органів самоорганізації населення Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Благодійний фонд «Голос серця».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Благодійний фонд «Голос серця».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький антитерористичний центр».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізький антитерористичний центр».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька скала».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Запорізька скала».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр екологічної культури у Запоріжжі».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Центр екологічної культури у Запоріжжі».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Асоціація зовнішньої реклами України».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією «Асоціація зовнішньої реклами України».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розглянути та прийняти пакет документів, наданий громадською організацією учасників миротворчих операцій «Миротворець».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: прийняти пакет документів, наданий громадською організацією учасників миротворчих операцій «Миротворець».

 

2 питання порядку денного. Про дату наступного засідання ініціативної групи.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання 19.02.2016 на 16-00.

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: провести наступне засідання 19.02.2016 на 16-00.

 

О 17-00 Акула К.Ю. закрила засідання.

 

Голова ініціативної групи                                                              К.Ю. Акула

Секретар засідання                                                                        В.В. Бороненков

Установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради відбудуться 10 березня 2016 року. Початок установчих зборів о 16-00. Місце проведення установчих зборів велика зала Запорізького міської ради.
Новий склад Громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені громадськими об’єднаннями. Кількісний склад Громадської ради буде визначено установчими зборами на час каденції депутатів Запорізької міської ради та виконавчого комітету.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної організації.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву у рекомендованій формі, підписану головою громадської організації та посвідчену печаткою (у разі наявності).
До заяви додаються:
- рішення керівника громадської організації про делегування представника для участі в установчих зборах та у виборах до Громадської ради, засвідчене, у разі наявності, печаткою (лист делегування);
- копії документів, що підтверджують легалізацію громадської організації (свідоцтво про реєстрацію, лист про легалізацію шляхом повідомлення та наказ про внесення до Державного реєстру, витяг з Державного реєстру);
- біографічна довідка делегованого представника громадської організації, профспілки;
- інформація про результати діяльності громадської організації протягом 2014-2015 років.
Документи подаються керівником організації або делегованим представником особисто
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

Зразки документів для участі в установчих зборах розміщено на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua), сторінка «Громадська рада», розділ «Ініціативна група 2016».
Документи приймаються ініціативною групою за адресою пр. Леніна,   б. 206, 1-ий поверх, приймальня Громадської ради з 18 січня 2016 до 29 лютого 2016 (включно) за таким графіком:

 • понеділок, середа з 10-00 по 12-00;
 • вівторок, четвер з 15-00 по 17-00.

Телефони для довідок:
233-11-90 Бороненков Віктор Всеволодович – секретар ініціативної групи;

e-mail: ig.gr.zp2016@gmail.com

Протокол №2
засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів
по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

Дата і час проведення:                                      11.01.2016 о 16-00

 

Місце проведення:                                             приміщення Громадської ради
                                                                           1-ий поверх Запорізької міської ради

Присутні:                                                           8 членів ініціативної групи з 15

 

1 питання порядку денного. Про внесення змін до зразків рекомендованих документів.

Слухали: Пічкур Н.В., яка запропонувала затвердити зміни в зразки рекомендованих документів.

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити зміни в зразки рекомендованих документів.

 

2 питання порядку денного. Про уточнення дати розміщення повідомлення ініціативної групи в офіційних засобах інформації.

Слухали: Старіцина Є.О., який запропонував розмістити повідомлення ініціативної групи на веб-сайті Запорізької міської влади у розділі «Анонси».

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити рішення розмістити повідомлення ініціативної групи на веб-сайті Запорізької міської влади у розділі «Анонси».

 

3 питання порядку денного. Про алгоритм прийому заяв від громадських організацій.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала алгоритм дій прийому заяв від громадських організацій.

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований алгоритм дій прийому заяв від громадських організацій.

 

4 питання порядку денного. Про затвердження графіку чергувань членів ініціативної групи.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала графік чергувань членів ініціативної групи.

Голосували: «За»-8, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити графік чергувань членів ініціативної групи.

 

Голова ініціативної групи                                                    К.Ю. Акула

Секретар засідання                                                             В.В. Бороненков

Протокол №1
засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів
по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

Дата і час проведення:                                    28.12.2015 о 16-00

Місце проведення:                                           приміщення Громадської ради, 1-ий поверх Запорізької міської ради

Присутні:                                                            13 членів ініціативної групи з 15

 

1 питання порядку денного. Про обрання голови ініціативної групи.

Слухали: Щербіна Л.І., яка запропонувала обрати головою ініціативної групи Акула К.Ю.

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-1.

Вирішили: обрати головою ініціативної групи Акула К.Ю.

 

2 питання порядку денного. Про обрання секретаря ініціативної групи.

Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання секретарем ініціативної групи Бороненкова В.В.

Голосували: «За»-9, «Проти»-0, «Утримались»-1.

Вирішили: затвердити секретарем ініціативної групи Бороненкова В.В.

 

3 питання порядку денного. Про розміщення повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

Слухали: Васильєву В.А., яка доповіла про термін, коли є можливість оприлюднити це повідомлення в ЗМІ.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала текст повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити текст повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала розмістити повідомлення 14.01.2016 р. у газеті «Запорозька Січ», а термін прийому документів з 18.01.2016 р. до 01.03.2016 р. Також запропонувала провести установчі збори по формуванню нового складу громадської ради 10.03.2016 р. о 16-00 у великій залі Запорізького міського виконавчого комітету.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: розмістити повідомлення у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради 14.01.2016 р., провести прийом документів з 18.01.2016 р. до 01.03.2016 р., провести установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради 10.03.2016 р. о 16-00 у великій залі Запорізького міського виконавчого комітету.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала графік прийму документів від громадських організацій: понеділок, середа з 10-00 по 12-00 та вівторок, четвер з 15-00 по 17-00, кожну п’ятницю проводити засідання ініціативної групи о 16-00.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований графік прийму документів від громадських організацій.

 

4 питання порядку денного. Про рекомендовану форму зразків документів, які подають громадські організації.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка заяви громадської організації для підтвердження участі в установчих зборах.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка заяви громадської організації для підтвердження участі в установчих зборах (Додаток 1).

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка інформації про результати діяльності організації протягом 2014-2015 років.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка інформації про результати діяльності організації протягом 2014-2015 років. (Додаток 2).

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка біографічної довідки уповноваженого представника громадської організації.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка біографічної довідки уповноваженого представника громадської організації (Додаток 3).

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала бланк рекомендованого зразка рішення керівника громадської організації (лист про делегування) по питанню делегування представника до складу громадської ради.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований бланк рекомендованого зразка рішення керівника громадської організації (лист про делегування) по питанню делегування представника до складу громадської ради (Додаток 4).

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала текст пам’ятки членів ініціативної групи по прийому документів від громадських організацій.

Голосували: «За»-13, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Вирішили: затвердити запропонований текст пам’ятки членів ініціативної групи по прийому документів від громадських організацій.

 

Голова ініціативної групи                                                    К.Ю. Акула

Секретар засідання                                                             В.В. Бороненков

Опубліковано: 31.07.2017 14:56 (оновлено: 19.10.2017 15:44)