Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

09/06/2004

Рішення міської ради від 09.06.2004 № 20 «Про ринковий збір»


На підставі Законів України від 21.05.97 № 280/97-ВР “Про місцеве самовря-дування в Україні”, від 21.12.2000 № 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетом та державними цільовими фондами”, Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 “Про місцеві податки та збори”, Указу Президента України від 28.06.99 №761/99 “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”, Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 № 57/188/84105 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках” і Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03.07.03 № 172/702/332/108 “Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 № 57/188/84/105”, а також з метою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення та лікві-дації стихійної торгівлі в м. Запоріжжі Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про ринковий збір, розмір ринкового збору для громадян та юридичних осіб, розрахунок ринкового збору (додаються).

2. Рекомендувати директору комунального підприємства “Запоріжринок” Югаєву М.В. та іншим керівникам підприємств та організацій, незалежно від форм власності, які мають ринки, проінформувати населення та суб’єктів господарюван-ня про Положення про ринковий збір та розмір ринкового збору для громадян та юридичних осіб.

3. Управлінню з питань торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради, районним адміністраціям міської ради до 01.12.04 провести інвен-таризацію торгових місць на ринках міста і про результати надати інформацію міськвиконкому до 06.12.04, а далі щорічно проводити інвентаризацію торгових місць на ринках міста і про результати надавати інформацію до 06 грудня кожного року.

4. Рекомендувати ЗМУ УМВС України в Запорізькій області (Калашнік В.І.), спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Запоріжжі (Говтвян Н.О.) та районним державним податковим інспекціям м. Запоріжжя, міській санітарно-епідеміологічній станції (Близнюк В.Д.) вжити заходів по припиненню торгівлі в невстановлених місцях та на територіях, прилеглих до ринків.

5. Затвердити кількість торгових місць на ринках міста, необхідних для надання малозабезпеченим громадянам для здійснення торговельної діяльності без сплати ринкового збору (додається).

6. Відділам соціальної допомоги районних адміністрацій міської ради:
6.1. Забезпечити видачу направлень малозабезпеченим громадянам на ринки міста.
6.2. Щоквартально надавати управлінню з питань торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради інформацію щодо кількості направлень, виданих малозабезпеченим громадянам на ринки міста.

7. Адміністраціям ринків:
7.1. Виділити місця на ринках для малозабезпечених громадян, згідно з за-твердженою кількістю.
7.2. Надавати місця малозабезпеченим громадянам на підставі направлень районних відділів соціальної допомоги.

8. Рішення міської ради від 28.01.2000 Й 8 “Про ринковий збір” вважати таким, що втратило чинність.

9. Дане рішення надрукувати у засобах масової інформації.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гальцова В.Є., начальників районних державних податкових інспекцій м. Запоріжжя, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління міської ради Малиш В.І., начальника ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Калашніка В.І. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (Тіхонов В.І.).

 

Міський голова Є.Г.Карташов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_09.06.04__№_20_

Положення про ринковий збір

1. Загальне положення

Ринковий збір – це плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майда-нчиках (включаючи орендовані), з автомобілів, причепів, мотоциклів, візків, руч-них візків тощо.
Торговельне місце – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо.
Розмір одного торгового місця на ринку визначається на підставі затвердженого проекту, технічного паспорту та інших документів, а при відсутності останніх, виходячи із проведеної інвентаризації торгових місць та їх нумерації на ринку враховуючи, що одне торгове місце не може бути більше двох погонних метрів стола або прилавка.
В переобладнаних з лотків павільйонах, палатках, контейнерах, майданчиках з продажу товарів з автотранспортних засобів, причепів тощо, розмір одного торгового місця не може бути більше 4 кв.м торгової площі. При продажу автотранспорту, запчастин з легкового автотранспорту та мотоциклів, одним торговим місцем є торгова площа, на якій розташована одиниця автотранспортного засобу.
Для продажу автотранспорту, а також продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються спеціально облаштовані розмічені майданчики. Продаж транс-портних засобів або товарів з автотранспорту здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку.
Адміністрація ринку узгоджує з місцевим органом самоврядування проектну документацію щодо розміщення торговельних місць та їх кількості, щорічно уточнює дані на підставі даних інвентаризації.
Усі торговельні місця позначаються номерами.
Кошти від ринкового збору зараховуються на відповідні рахунки міського бюджету міста.

2. Механізм справляння та порядок сплати збору
Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, незалежно від того, чи здійснюють вони продаж на ринках від свого імені, чи від імені та за дорученням інших фізичних або юридичних осіб, у тому числі в межах відносин трудового найму.
Платнику ринкового збору видається касовий чек про сплату з зазначенням дати торгівлі, суми збору та виду продукції, що реалізується.
Чек повинен зберігатися до закінчення торгівлі.
Ставки ринкового збору, диференційовані в залежності від товару, які реалі-зується на ринку юридичною або фізичною особою, приведені у таблиці.
У випадках, коли суб’єкт підприємницької діяльності здійснює торгівлю різ-ними видами продукції або товару, то, виходячи з наявного асортименту, з нього стягується найбільша ставка ринкового збору, яка затверджена на той чи інший товар.
Ринковий збір справляється за кожен день торгівлі контролерами і касирами ринку до початку торгівлі з видачею чеку реєстратора розрахункових операцій ад-міністрації ринку. Початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох годин від початку роботи ринку рин-ковий збір сплачується продавцем до зайняття торговельного місця. На підставі касового чеку про плату ринкового збору платнику надається місце торгівлі.
На території ринку не справляється ринковий збір із юридичних осіб – підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розта-шованих на території ринку у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, па-латках), та з власних торговельно-закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця.
Пільги по сплаті ринкового збору надаються інвалідам Великої Вітчизняної війни I, II груп та прирівненим до них по пільгам особам.
Базовий звіт (податковий період) для ринкового збору дорівнює календарному місяцю.
Адміністрація ринку щомісяця подає в управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради, районній адміністрації розрахунок ринкового збору протягом 5-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місця за формою, що наведена в таблиці, а податковим державним інспекціям (далі по тексту ДПІ) за місцем податкової реєстрації в термін відповідно до Закону України від 21.12.2000 №2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі - Закон) протягом 20-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця за формою, затвердженою наказом ДПА України.
Якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковими днями робочий день.
Адміністрація ринку один раз на тиждень (вівторок) сплачує авансові внески ринкового збору до бюджету.
Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяць), повинна бути внесена платником відповідно до Закону протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

3. Відповідальність та контроль за надходженням ринкового збору до бюджетів міста та районів

Адміністрація ринку несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку ринкового збору до ДПІ за місцем податкової реєстрації, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету відповідно до Закону України від 21.12.2000 № 2181-III “Про погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами”, Закону України від 04.12.90 № 509-ХII “Про державну податкову службу” та Указу Президента України від 28.06.99 № 761/99 “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору”.
Контроль за своєчасністю подання розрахунку ринкового збору до органу податкової служби, правильністю його обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджету здійснюють ДПІ міста.
Централізоване управління та контроль за ринками всіх форм власності здійс-нює управління з питань торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради.

Секретар ради І.І.Наливайко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_09.06.04__№_20_

Розмір ринкового збору
для громадян та юридичних осіб

№ п/п
Об'єкт оподаткування
Розмір ставок за1 торгове місце (грн)
фізичної особи
юридичної особи
Продовольчі ринки
1.
За продаж плодоовочевої продукції, картоплі, зелені, молока
0,85
10,0
2.
За продаж плодоовочевої продукції, картоплі, зелені, молока (з листопада по березень)
1,10
15,0
3.
За продаж огірків, помідорів (з листопада по березень)
2,55
20,0
4.
За продаж іноземної плодоовочевої продукції (цитрусових, тропічних фруктів та овочів, гранат, хурми)
2,55
20,0
5.
За продаж меду
2,55
20,0
6.
За продаж молочної продукції (сир, ряжанка, сметана, сир твердий), морозива
2,0
15,0
7.
За продаж сухофруктів, винограду, грибів, горіхів, баштанних культур
2,0
15,0
8.
За продаж м’яса, м’ясопродуктів, птиці битої, кролів, ну-трій, копченостей
2,55
15,0
9.
За продаж риби свіжої та переробленої, морепродуктів
2,55
15,0
10.
За продаж олії, яєць
2,55
15,0
11.
За продаж хлібобулочних виробів
2,0
5,10
12.
За продаж продукції підприємств громадського харчу-вання, соління та квашення
2,0
5,1
13.
За продаж м’ясних, рибних та плодоовочевих консервів, макаронних виробів, цукру, борошна, круп, розфасованих продуктів, напоїв, тютюнових виробів, зерна
2,55
15,0
14.
За продаж продуктів харчової промисловості
2,55
15,0
15.
За продаж склотари (банок, пляшок та т.і.), ремкомплектів, метизів, неліквідів, які можуть бути використані в побуті
1,1
-
16.
За продаж квітів (троянда, гвоздика, кала, лілея, жоржина, гербера, гладіолус, хризантема, орхідея), в т.ч. квіткові ринки Тюльпан, нарцис, мімоза (з жовтня по березень)
2,55
15,0
17.
Інші квіти, розсада квітів та овочевих культур і їх насіння
1,10
3,4
18.
Саджанці плодових, декоративних дерев та кущів
2,55
7,50
19.
За продаж усіх видів продовольчих та промислових товарів з автотранспортних засобів, причепів
2,55
20,0
20.
За продаж усіх видів промислових товарів
2,55
15,0
21.
За продаж періодичних видань, елементів живлення
0,85
5,1
22.
За продаж канцтоварів, ліків, лікарських рослин
2,0
5,1
23.
За продаж книг
2,0
15,0
24.
За продаж домашньої худоби, котів, собак, птахів, декоративних риб та птахів, кліток, акваріумів та інших предметів, необхідних для розведення і утримання звірів, птахів, риб, котів, собак тощо
1,5
15,0
25.
За продаж лотерейних та інших білетів
1,5
3,4
26.
За продаж супутніх товарів
1,1
-
27.
За надання послуг
1,5
-
Непродовольчі ринки
1.
За продаж усіх видів промтоварів (у тому числі одягу “Second -hand”)
2,0
15,0
2.
За продаж хлібобулочних виробів
2,0
5,1
3.
За продаж продукції громадського харчування
2,0
5,1
4.
За продаж товарів для мисливства та рибалки
2,55
15,0
5.
За продаж усіх видів продтоварів
2,55
15,0
6.
За продаж косметично-парфумерних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії, пестицидів та агрохімікатів, будівельних матеріалів
2,55
15,0
7.
За продаж відео-, аудіо-, розмножувальної та орг. техніки, комплектуючих до них, побутової техніки, меблів, посуду, ковдр, килимів
2,55
17,0
8.
За продаж транспортних засобів та запчастин до них, інструменту, в т.ч. з автотранспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, причепів, в т.ч. з інших місць
2,55
15,0
9.
За продаж виробів із натуральної шкіри, хутра, ювелірних виробів, печей мікрохвильових, сантехніки та ін.
2,55
15,0
10.
За продаж усіх видів промтоварів з автотранспортних засобів, причепів
2,55
15,0
11.
За продаж лотерейних та інших білетів
1,5
3,4
12.
За продаж супутніх товарів
1,1
-
13.
За надання послуг
1,5
-
Змішані ринки
Продовольчі товари За ставками продо-вольчих ринків
Непродовольчі товари За ставками непродо-вольчих ринків
1.
За продаж періодичних видань
0,85
5,1
2.
За продаж книг
2,0
15,0
3.
За продаж лотерейних та інших білетів
1,5
3,4
4.
За продаж супутніх товарів
1,1
-
5.
За надання послуг
1,5
-


Секретар ради І.І. Наливайко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_09.06.04__№_20_


“______”______________200__ р.

Вхідний Й ____________


Розрахунок ринкового збору
за _______________ 200__ року

Назва підприємства, установи, організації
___________________________________

Місце знаходження

 

 

Загальний розрахунок

телефон

 

 

Уточнений розрахунок

Поточний рахунок _____________________
_____________________________________
(назва банківської установи)
Ідентифікаційний код за ЄДРПО_________
Розрахунок подається до Державної податкової інспекції _____________

№ п/п
Показники Одиниці виміру За один місяць З початку року За даними ДПІ за місяць
1.
Кількість чеків за реалізовану продукцію за ставками, у т.ч.: шт.      

Юридичні особи:

3,40 грн
5,10 грн
7,50 грн
10,00 грн
15,00 грн
17,00 грн
20,00 грн

Фізичні особи:

0,85 грн
1,10 грн
1,50 грн
2,00 грн
2,55 грн

       
2.
Загальна сума ринкового збору грн      
3.
Фактично перераховано до бюджету грн      
4.
Сума податку, що підлягає сплаті зі старого Розрахунку (Загального або попередньо уточненого) (усього за рядком 2 загального або попередньо уточненого Розрахунку) грн      
5.
Сума, яка збільшує (+) податок у зв’язку з виправленням помилки (рядок 2 – рядок 3) грн      
6.
Сума, яка зменшує (-) податок у зв’язку з виправленням помилки (рядок 3 – рядок 2) грн      
7.
Штраф 10 % (рядок 5 х 10 : 100) грн      


Керівник підприємства _______________________________М.П.
                                               (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер ________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Розрахунок перевірив:

Працівник органу державної
податкової служби __________________________________
                                           (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Працівник відділу обліку і
звітності органу державної
податкової служби ___________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Секретар ради І.І.Наливайко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_09.06.04_ № _20_

Кількість торгових місць на ринках для надання
малозабезпеченим громадянам для здійснення
торговельної діяльності без сплати ринкового
збору

Жовтневий р-н
Ринок Центральний КП “Запоріжринок
80
Ринок “Малий” КП “Запоріжринок”
60
Ринок ТОВ Торговий центр “Розвиток”
30
 
170
Заводський р-н
Заводський ринок КП “Запоріжринок”
30
Комунарський р-н
Ринок “Космос” КП “Запоріжринок”
14
Торговий майданчик ТОВ “Тріумф-Люкс”
8
Ринок ТОВ “Торгсервіс”
10
Ринок ТОВ “Авто–Плюс”
20
Ринок ТОВ “Олександрівський”
30
 
82
Ленінський р-н
Квітковий павільйон КП “Запоріжринок”
10
Ринок ПФ “Латус”
30
Ринок ТОВ “Нива”
30
Ринок ТОВ “Універсал-маркет”
30
Ринок Соц.міста КП “Запоріжринок” 50
Торговий майданчик “Хортиця-Лада” ПП Тарасенко О.С.
15
КОКА “Флора”
5
Торговий майданчик по вул. Кремлівській
10
 
180
Орджонікідзевський р-н
Критий ринок КП “Запоріжринок”
20
“Вознесенівський ринок” ТОВ “Аверс”
30
Торговий майданчик “Слав’янський” ТОВ “Азов”
10

60
Хортицький р-н
Ринок “Ювілейний” ПФ “Берни”
30
Ринок “Воронезький” ТОВ “ВІД”
15
Ринок “Хортицький” КП “Запоріжринок ”
20
Ринок ТОВ “ВЕД”
5
Торговий майданчик “Козачий” ПП Панасенко С.Б.
5
 
75
Шевченківський р-н
Речовий ринок дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці
30
Торговий майданчик “Військторг-188”
4
Торговий майданчик ЗАТ ТФ “Галакс”
10
Торговий майданчик по вул. Чарівній, 52а КП “Запоріжринок”
20
Авторинок ТОВ ВК “Гвідон-Плюс”
5
Торговий майданчик ТОВ “Стиль”
5
Торговий майданчик ПФ “Сокіл”
15
 
89
Усього по місту:
686

 

Секретар ради І.І.Наливайко

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення