Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

22/11/2006

Рішення виконавчого комітету від 22.11.2006 № 417 «Про удосконалення стилю, форм і методів роботи управління з питань екології Запорізької міської ради»

Керуючись рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.02.2005 № 47 «Про заходи по удосконаленню стилю, форм і методів роботи виконавчих органів міської ради», розглянувши інформацію начальника управління з питань екології Запорізької міської ради Бройде І.Л., виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника управління з питань екології Запорізької міської ради Бройде І.Л. взяти до відома (додається).
2. Управлінню з питань екології Запорізької міської ради (Бройде І.Л.):
2.1. Забезпечити контроль виконання заходів Програми виходу з екологічної кризи м. Запоріжжя на період 2001-2010 роки.
2.2. Продовжити практику ознайомлення та вивчення позитивного досвіду інших міст України щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів.
2.3. Забезпечити контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств з метою підвищення ефективності використання комунального майна.
2.4. Продовжити організацію і здійснення робіт екологічного спрямування щодо підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб управління.
2.5. З метою пропаганди та популяризації екологічних знань, продовжити проведення заходів, що сприяють формуванню у громадян дбайливого та відповідального ставлення до оточуючого середовища, акцій по покращанню довкілля.
2.6. Щороку розширювати коло українських та міжнародних організацій, які займаються проблемами охорони довкілля, для залучення у заходах, що організує управління, з метою визнання м. Запоріжжя центром новітніх технологій у цій сфері.
2.7. З метою посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, забезпечити у 2007 році вжиття заходів щодо виконання контрольно-адміністративних функцій по виявленню і припиненню порушень природоохоронного законодавства, забезпеченню санітарного режиму на території міста.
2.8. Щороку приймати участь у розробці комплексних програм соціально-економічного і культурного розвитку міста в частині забезпечення охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.
2.9. Забезпечити висвітлення актуальних питань охорони та раціонального використання природних ресурсів у засобах масової інформації.
2.10. Сприяти розвитку міжвідомчої взаємодії та координації спеціально уповноважених державних органів та інших установ у сфері охорони довкілля для забезпечення екологічної безпеки міста.
2.11. З метою залучення громадськості до реалізації природоохоронної політики в місті, продовжити практику розгляду екологічних проблем на Громадській екологічній раді, яка створена при управлінні.
2.12. Забезпечити раціональне використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, постійно здійснювати контроль за їх цільовим використанням.
2.13. Вжити заходів щодо формування комплексного підходу по збереженню парків та скверів, благоустрою їх території, ефективному відновленню та підтриманню належного санітарного стану зелених насаджень, забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грищенка В.Ф.

Міський голова Є.Г.Карташов

 

Інформація
про удосконалення стилю, форм і методів роботи управління з питань екології Запорізької міської ради

 

Розвиток економіки та соціальних інфраструктур міста суттєво пов'язаний із забезпеченням екологічної безпеки населення. Екологічна політика у місті – це складова частина загальної політики Запорізької міської ради та її виконавчих органів. Метою основних засад екологічної політики є сталий розвиток міста, який передбачає узгодженість економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку міста. Для досягнення визначеної мети управління з питань екології міської ради докладає багато зусіль щодо поліпшення стану навколишнього природного середовиша та запобігання його забруднення шляхом розробки і впровадження відповідних цільових програм та заходів.
Основою для удосконалення стилю, форм і методів роботи управління з питань екології Запорізької міської ради є застосування програмно-цільового підходу для вирішення проблемних питань. Це забезпечує систематизацію заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких здійснюється управлінням. Завдяки такому підходу приймаються ефективні та оперативні управлінські рішення, підвищується відповідальність, забезпечується прозорість використання бюджетних коштів.
Для забезпечення екологічної безпеки жителів міста управлінням з питань екології міської ради з залученням науково-дослідних інститутів, підприємств, природоохоронних організацій і громадськості розроблена і затверджена рішенням Запорізької обласної ради "Програма виходу з екологічної кризи м.Запоріжжя на період 2001 – 2010 роки".
Метою Програми і першочергових природоохоронних заходів щодо виходу міста Запоріжжя з екологічної кризи.
У Програмі наданий аналіз існуючої екологічної обстановки в місті, яку можна охарактеризувати як критичну, що обумовлено, по-перше, наявністю в місті потужного промислового потенціалу, по-друге, проведеною раніше економічною політикою, основним критерієм якої було впровадження енерго- і ресурсомістких технологій і фінансування при цьому екологічних заходів щодо залишкового принципу.
Програмою намічений комплекс взаємопогоджуваних природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення стану всіх екосистем міста, а в підсумку збереження і поліпшення здоров'я населення.
У результаті впровадження цього комплексу заходів Програмою передбачено:
- по охороні атмосферного повітря – зниження викидів забруднюючих речовин – на 70,5 тис. тонн у рік, що складає близько 50% загального обсягу викидів;
- по охороні водного басейну – зниження скидів стічних вод від промислових виробництв на 25 млн. куб.м. у рік, попередження підтоплення на території 797 га.;
- у сфері поводження з відходами - зменшення обсягів відходів, що направляються на полігони твердих побутових відходів на 150 тис. тонн у рік,
у відвали – на 261,3 тис. тонн у рік, у тому числі за рахунок утилізації відходів – 171,3 тис. тонн у рік.
Виконання природоохоронних заходів у м.Запоріжжя передбачене за рахунок консолідації фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів, за рахунок власних коштів промислових підприємств, інвестицій, місцевого бюджету і позабюджетних засобів.
Кошти екофондів в розмірі 53974,21 тис.грн. в період 2000-2005 рр. спрямовувались на вирішення першочергових природоохоронних заходів в місті, в тому числі:
-  2000 р. – 3151,13 тис.грн.
-   2001 р. – 6338,20 тис.грн.
-   2002 р. – 8642,97 тис.грн;
-   2003 р. – 10781,82 тис.грн;
-   2004 р. – 12022,97 тис.грн;
-   2005 р. – 13037,12 тис.грн.
Роботи проводились по таким пріоритетним напрямкам:

Заходи по ліквідації підтоплення та боротьби з ерозією грунтів.

Виконання цих робіт дозволило скоротити загальну площу земель, що підтоплюються, приблизно на 30%, а саме:
- ліквідувати підтоплення в зонах впливу малих річок міста: р.Кабиця, частково р.Суха та Мокра Московка, б. Капустянка;
- знизити рівень грунтових вод до безпечних відміток;
- забезпечити безаварійну експлуатацію водопропускних та дренажних споруд в місті;
- ліквідувати зсувні процеси безпосередньої близкості від багатоповерхових будинків на схилах балок.
В результаті цих робіт було ліквідовано підтоплення біля 1500 будинків, осушено 450 га земель, розчищено понад 10 км русел річок та балок.

Заходи по очистці стічних вод и зниженню рівня забуднення водного басейну р.Дніпро

В рамках цих заходів фінасувалися роботи по реконструкції та розширенню центральних очисних споруд Правобережної та лівобережної частини міста (ЦОС-1 і ЦОС-2), ліквідована аварійна ситуація на каналізаційному колекторі № 23.

Природоохоронні заходи на полігонах твердих побутових відходів, розширення і реконструкція полігонів, придбання машин для транспортування, знешкодження та складування відходів.

За рахунок коштів міського фонду охорони навкилишнього середовища на полігоні твердих побутових відходів № 1 виконані природоохоронні заходи по завершенню будівництва споруд по очистці стічних вод полігону, що сприяло покращенню екологічного стану в цьому районі шляхом зменшення забруднення грунтових та поверхневих вод фільтратом, що утворюється на полігоні.
Також придбано обладнання для обліку кількості направлених на полігон відходів, що дозволило вдосконалити систему збору платежів за розміщення відходів.
Кошти, що виділялися з місцевих екофондів, були використані для проведення робіт на полігоні № 2 – реконструкція території 1-ої черги полігону; проведені роботи по будівництву 2-ої черги полігону.
Також за рахунок коштів місцевих екофондів частково розширений та поновлений парк спецтехніки для роботи на полігонах – придбано два бульдозери та 19 мусорозбиральних машин. Кількість контейнерів для збору та складування побутових відходів в місті збільшилася на 2200 штук. Це дозволило покращити санітарний стан міста.

Заходи по озелененню міста, в тому числі будівництво та реконструкція парків і скверів.

З метою відродження природного ландшафту виконавчим комітетом Запорізької міської ради в 2002 році прийнято рішення про будівництво парку "Вознесенівський" на площі 16 га. В експлуатацію введена І черга парку площею 4,5 га, продовжуються роботи щодо подальшого будівництва парку.
У Запоріжжі, як і по Україні в цілому, придбала широке поширення практика будівництва житлових масивів на пісках. Озеленення таких територій представляє проблему, що сьогодні ще далека від остаточного рішення. Відсоток озеленення житлових масивів на пісках у містах з розвиненою важкою промисловістю повинний складати не менше 60 %. Основна мета при озелененні вулиць і створенні скверів і парків на пісках - створення екологічно безпечних умов життя жителів міста. За звітний період у ж/м "Південний" побудований парк на площі 3,8 га.
Додаткове озеленення такого індустріального міста як Запоріжжя є практичним способом наближення природних умов до місця проживання, поліпшенню умов життя населення.
За останні три роки в місті висаджено дерев понад 17 тис.шт, кущів біля 21 тис.шт, та збільшено площу газонів на 272 тис.м 2.

Крім того, за рахунок коштів міського екофонду проводилася робота по пропаганді охорони навколишнього природного середовища і з екологічної освіти.

Спільно зі Спілкою фотохудожників України щорічно починаючи з 2002 року, проводиться міський фотоконкурс “Іншої землі у нас не буде, нам треба нашу зберегти”, присвячений всесвітньому Дню охорони навколишнього природного середовища. Метою та завданням цього конкурсу є привернення уваги широких верств громадськості до історико-культурного та природного надбання Запоріжжя і його сучасного стану, сприяння виявленню в межах Запоріжжя унікальних і неповторних пам'яток та об'єктів природи, витворів людських рук і розуму, які притаманні запорізькій землі; виховання мешканців міста в любові до рідної землі, її природи, історії і культури; формування ціннісних екологічних орієнтацій, емоційного відчуття краси житія та рідної природи; виявлення та заохочення фотохудожників, які досягли успіхів в пропаганді екологічних знань засобами фотографій.
З метою формування екологічної свідомості, актуалізації природо-охоронних знань, виховання дбайливого ставлення до рідної природи серед молоді міста управлінням постійно приділяється увага проведенню різноманітних заходів та акцій. Так, одним з останніх заходів було проведення у вересні 2006 року екологічного конкурсу-семінару “Чисте Запоріжжя”. Організаторами семінару виступили Центр патріотичного виховання молоді “Пересвіт”, управління з питань екології міської ради та комітет у справах сім ' ї та молоді м. Запоріжжя.
Починаючи з 2004 року у м.Запоріжжі здійснюється проект по оцінці ризиків здоров'ю населення міста від забруднення оточуючого середовища і, в першу чергу, атмосферного повітря. Роботи проводяться Інститутом гігієни і медичної екології ім.Марзеєва Академії медичних наук України, Запорізькою ОблСЕС, управлінням з питань екології Запорізької міської ради, Державним управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області.
За результатами цієї роботи будуть отримані якісні характеристики потенційного і реального збитку здоров'ю населення від впливу шкідливих факторів навколишнього середовища. Виконання цієї роботи дозволить визначити пріоритети екологічної політики і розробити механізм і стратегію дій, що віддають перевагу регулюванню тих джерел і факторів ризику, що являють найбільшу загрозу для здоров'я населення.
Здійснення природоохоронної політики в місті має бути зорієнтоване не тільки на ліквідацію наслідків, а на усунення самих причин порушення екологічної стабільності. З цією метою управлінням з питань екології міської ради розроблена Програма про посилення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства , яка діє з 2005 року.
Головною метою Програми є забезпечення для населення м. Запоріжжя безпечного для життя й здоров'я довкілля шляхом:
-   запобігання утворення стихійних звалищ сміття та їх ліквідації,
-   попередження знищення зелених насаджень та дотримання правил благоустрою території міста,  недопущення забруднення земель нафтопродуктами,
-   контроль за дотриманням режиму прибережних смуг.
На виконання Програми в місті створений підрозділ по охороні навколишнього середовища.
Основними завданнями підрозділу є: виявлення та оперативне реагування на порушення природоохоронного законодавства, прийняття заходів по ліквідації порушень та санкцій до порушників згідно діючого законодавства України; здійснення контролю за дотриманням підприємствами усіх форм власності, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами міста санітарних та природоохоронних норм і правил; проведення правової пропаганди у галузі природоохоронного законодавства.
За період роботи підрозділом по охороні навколишнього середовища було проведено 796 цільових перевірок, здійснено 566 виїздів по телефонним скаргам та зверненням громадян в чергову частину підрозділу.
В цілому за період роботи виявлено більш 1700 порушень природоохоронного законодавства. Складено 1067 протоколів про адміністративні правопорушення, 90 актів, видано 532 попереджень.
За результатами розгляду адміністративних справ з порушників стягнено штрафів на суму 20650 грн., шкоди на суму 181854 грн.
Крім того, підрозділом був виявлений факт забруднення земельної ділянки нафтопродуктами за адресою Шевченківський район, вул.Краснова,23. Зібрані підрозділом матеріали були направлені до Запорізької природоохоронної міжрайонної прокуратури. За попередніми розрахунками Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області розмір шкоди, зумовленої забрудненням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства склала 10 млн. 142 тис. 200 грн. На сьогодні справа знаходиться на розгляді у суді.
Створення підрозділу по охороні навколишнього середовища дає змогу поліпшити екологічний, санітарно-епідеміологічний стан міста, підвищити ефективність природоохоронної роботи підприємств усіх форм власності, установ, організацій.
На екологічну ситуацію в м.Запоріжжі впливає багато факторів, серед яких не на останньому місці знаходяться і алергени рослинного походження.
Попереднє вивчення ситуації з участю медичних працівників, науковців медичного університету, Академії післядипломної освіти, екологів, працівників інспекції по карантинним рослинам дає вагомі підстави вважати основними причинами спалахів алергічних проявів щорічно в однаковий сезон дію речовин рослинного походження (переважно амброзії) під час її активного цвітіння. Агресивна дія цих речовин на людей зі зниженим імунітетом підсилюється хімічними сполуками викидів промислових підприємств в навколишнє середовище.
Разом з тим на даний час в місті немає можливості проводити постійний контроль за метеорологічним станом, розповсюдженням хімічних елементів і сполук від діяльності промислових підприємств, виявленням в атмосфері продуктів рослинного походження.
Рішенням Запорізької міської ради від 20.04.2005 № 49 затверджена Програма боротьби з карантинними рослинами в м.Запоріжжі на 2005-2010 роки . Програмою передбачено запровадження комплексу заходів по виявленню та ліквідації амброзії.
На виконання Програми в місті були застосовані різноманітні заходи боротьби з цим негативним явищем: агротехнічні, залучення підприємств різних форм власності, а також громадян, які стоять на обліку у центрі зайнятості до заходів по знищенню амброзії.
Реалізація Програми в межах міста дала змогу уникнути різкого спалаху алергічних захворювань у 2005-2006 роках.
З метою залучення громадськості до вирішення екологічних проблем міста при управлінні створена Громадська екологічна рада, до складу якої увійшли представники громадських організацій, які зацікавлені в покращенні стану навколишнього середовища. Рада активно приймає участь в реалізації міської екологічної політики.
Управлінню з питань екології міської ради підпорядковані комунальне підприємство “Центральний парк культури та відпочинку “Дубовий гай” та комунальне науково-виробниче підприємство “Екоцентр”. Управлінням здійснюється аналіз фінансово-господарської діяльності цих підприємств.
Управлінням з питань екології міської ради вживаються заходи щодо своєчасного і повного розгляду звернень громадян. Протягом 2002-2006 років до управління надійшло 275 таких звернень та скарг. Усі питання, з якими звертаються мешканці міста, підлягають детальному розгляду та аналізу й вирішуються у встановлений термін, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».
Вдосконалюється робота по підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, скороченню бюджетних витрат та забезпеченню прозорості проведення процедур державних закупівель. Так, тендерним комітетом управління з питань екології міської ради у 2006 році проведено 6 процедур закупівель за державні кошти, у тому числі 4 – конкурентні (відкриті торги та запит цінових пропозицій (котирувань), 1 – торги з обмеженою участю, 1 – закупівля у одного учасника.
Одним з важливих напрямків роботи управління з питань екології Запорізької міської ради є співпраця із засобами масової інформації. В періодичних виданнях постійно розміщується об'єктивна інформація про стан довкілля, звіти про роботу управління, повідомлення та попередження (про недопущення спалювання листя, збереження хвойних насаджень, боротьбу з амброзією тощо). Крім того, в 2007 році планується видання щомісячного екологічного бюлетня, який буде розповсюджуватися серед передплатників газети «Запорозька Січ», а також серед природоохоронних, громадських та інших організацій.
Постійно приділяється увага підвищенню рівня кваліфікації та екологічної освіти серед працівників. Спеціалісти управління протягом року проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, беруть участь у різноманітних спеціалізованих виставках, семінарах, конференціях. Це сприяє професійномі рівню фахівців, позитивно впливає на методи їх роботи.

Начальник управління з питань
екології Запорізької міської ради
І.Л.Бройде

 

Поділитись рішенням
Дізнайтеся також

Усі рішення