Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

01/08/2005

Рішення міської ради від 01.08.2005 № 6 «Про затвердження Положення про порядок здійснення Запорізькою міською радою державної регуляторної політики»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення Запорізькою міською радою державної регуляторної політики (додається).

2. Покласти на керівників виконавчих органів міської ради, які розробляють проекти рішень міської ради регуляторного характеру та вносять їх на розгляд ради, персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог Положення про порядок здійснення Запорізькою міською радою державної регуляторної політики.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Наливайко І.І. та голову постійної комісії міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів Тіхонова В.І.

Міський голова Є.Г.Карташов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення м іської ради

01.08.2005 № 6

Положення

про порядок здійснення Запорізькою міською радою

державної регуляторної політики

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення Запорізькою міською радою державної регуляторної політики (далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», регламенту роботи Запорізької міської ради.

1.3. Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

1.4. Відповідальною постійною комісією по здійсненню міською радою державної регуляторної політики є постійна комісія міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів (далі – відповідальна постійна комісія).

1.5. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

регуляторний акт – рішення міської ради нормативно-правового характеру, яке або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб'єктами господарювання;

аналіз регуляторного впливу - документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

2. Підготовка проектів регуляторних актів

2.1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:

- планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів;

- розроблення проектів регуляторних актів;

- підготовка аналізу регуляторного впливу;

- оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

- проведення обговорення проекту регуляторного акта;

- розгляд проектів регуляторних актів;

2.2. Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів

2.2.1. Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи міської ради.

2.2.2. Якщо міська рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану роботи міської ради, голова міської ради вносить відповідні доповнення до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту регуляторного акта або з дня внесення проекту регуляторного акта на розгляд міської ради, про що видає відповідне розпорядження.

Розробником проектів розпоряджень голови міської ради є управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради за поданням розробника проекту регуляторного акта.

2.2.3. Затверджені плани роботи міської ради, а також відповідні доповнення до них оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження у друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі Інтернет.

2.2.4. Витрати, пов‘язані з оприлюдненням плану роботи міської ради, фінансуються за рахунок міської ради.

2.3. Розроблення проектів регуляторних актів

2.3.1. Розробниками проектів регуляторних актів можуть бути депутати міської ради, виконавчі органи міської ради, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, інші органи та їх посадові особи.

2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу

2.4.1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

2.4.2. У разі внесення на розгляд міської ради проекту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2.5. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій

2.5.1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд сесії міської ради.

2.5.2. За рішенням відповідальної постійної комісії :

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд міської ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд міської ради.

2.5.3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднюється в порядку та строки, встановлені ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника проекту регуляторного акта та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника в мережі Інтернет.

2.5.4. Витрати, пов‘язані з оприлюдненням проекту регуляторного акта та АРВ, фінансуються за рахунок розробника проекту регуляторного акта.

2.6. Проведення обговорення проекту регуляторного акта

2.6.1. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд міської ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та постійній комісії міської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (далі - головна постійна комісія).

2.6.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч.6 ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту.

За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

2.7. Розгляд проектів регуляторних актів

2.7.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

2.7.2. На підставі АРВ, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд обласної ради, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

2.7.3. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до головної постійної комісії, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

2.7.4. При представленні на президії міської ради та на пленарному засіданні міської ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

3. Прийняття регуляторного акта

3.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому регламентом роботи міської ради.

4. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів

4.1. Прийняті міською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому регламентом роботи міської ради.

5. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд

5.1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

5.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

5.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого міською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії.

5.4. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого міською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.

6. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

Міська рада публікує в газеті «Запорозька Січ» або розміщує на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет, або оприлюднює в інший спосіб, у тому числі через телебачення і радіо, інформацію про здійснення регуляторної діяльності.

7. Звітування про здійснення державної регуляторної політики

7.1. Міська рада заслуховує щорічний звіт голови міської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.2 Відповідальна постійна комісія готує і попередньо розглядає питання щодо звіту голови міської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.3. Щорічний звіт голови міської ради оприлюднюється шляхом його опублікування в газеті «Запорозька Січ».

Секретар ради І.І.Наливайко