Запорізька міська рада

Запорізька область, Запорізький район

28/01/2005

Рішення міської ради від 28.01.2005 № 35 «Про перейменування Запорізького міського центру соціальних служб для молоді та затвердження Положення про Запорізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2004 р. № 1126 “Про заходи щодо вдосконалення соцiальної роботи iз сiм'ями, дiтьми та молоддю” Запорiзька мiська рада
ВИРIШИЛА:

1. Перейменувати з 01 січня 2005 року Запорізький міський центр соціальних служб для молоді на Запорізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

2. Затвердити Положення про Запорізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (додається).

3. Вважати таким, що втратив чинність п. 2 рішення міської ради від 28.01.04 №36 “Про створення Запорізького міського центру соціальних служб для молоді”.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кузьмiна О.С. та постійну комісію міської ради з гуманітарних питань (КравченкоВ.В.)

 

 


  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_28.01.05_ № _35_

ПОЛОЖЕННЯ
про Запорізький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Запорiзький мiський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді, Державної соціальної служби, Запорізького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

4. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

5. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Запорiзькою мiською радою та належить до сфери її управління.

6. Основними завданнями Центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

7. Центр:

1) забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;

2) здійснює соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

3) проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя;

4) здійснює соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім'ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

- взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

- сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

- залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді;

- здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

- сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

- веде облік проведеної соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

- проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім'ї, дітей та молоді;

- залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Центр має право:

1) вносити Державній соціальній службі, Запорізькому обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін'єкційними споживачами наркотиків, центр соціально-психологічної допомоги, центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба "Телефон Довіри", інформаційно-ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові положення про які затверджує Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді;

4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

10. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

11. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

12. Директор Центру:

- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- визначає ступінь відповідальності його працівників;

- затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

- видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- утворює у Центрі конкурсну та атестаційну комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію посадових осіб місцевого самоврядування Центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

13. Положення про Центр затверджується міською радою за погодженням з Запорізьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

14. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційна та методична ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

15. Орган місцевого самоврядування забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

16. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

17. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Мінпраці за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством у справах сім'ї дітей та молоді України.

18. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджуються органом місцевого самоврядування відповідно до структури та штатів, які визначаються Міністерством у справах сім'ї дітей та молоді України за погодженням з Міністерством фінансів України.

19. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

 

Секретар ради І.І.Наливайко