Про бюджет міста на 2019 рік

Рішення міської ради №57 від 19.12.2018. Дата оприлюднення 21.12.2018

         Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Визначити на 2019 рік:

  • доходи бюджету міста у сумі 8 455 417 047 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 8 276 097 075 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста – 179 319 972 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
  • видатки бюджету міста у сумі 8 391 213 986 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста – 7 360 731 048 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста – 1 030 482 938 гривень;
  • повернення кредитів до бюджету міста у сумі 880 104 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста – 880 104 гривень;
  • надання кредитів з бюджету міста у сумі 13 000 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста – 12 036 172 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста – 963 828 гривень;
  • профіцит за загальним фондом бюджету міста – 903 329 855 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста – 851 246 690 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом;

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

         3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

         Дозволити виконавчому комітету міської ради відповідно до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Запорізької обласної ради та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації в період між сесіями міської ради приймати рішення про зміну обсягів субвенцій, додаткових дотацій з державного або обласного бюджету, а також здійснювати перерозподіл відповідних бюджетних призначень з наступним внесенням змін до цього рішення.

         4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

         5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію місцевих програм у сумі 2 791 864 154 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

         6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2019 рік:

         1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

         3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

         7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік:

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

         2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 15 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

         3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.

         8. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 447 916 835 гривень та гарантованого місцевого боргу у сумі 261 568 400 гривень.

         9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:

         оплату праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

         обслуговування місцевого боргу;

         поточні трансферти населенню;

         поточні трансферти місцевим бюджетам;

         підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

         забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

         фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

         компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

         заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

         оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

         оплату енергосервісу.

         10. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2019 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Запорізькою міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 (зі змінами), а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

         11. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору» здійснювати у 2019 році обслуговування коштів бюджету міста в установах банків державного сектору:

         - у частині коштів бюджету розвитку бюджету міста, в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), крім коштів трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

         - у частині власних надходжень бюджетних установ – за рішенням керівника установи.

         Здійснювати у 2019 році обслуговування коштів бюджету міста у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (за рішенням керівника) у Запорізькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“.

         12. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2019 році отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста Запоріжжя, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, відповідно до Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.08.2002 № 627.

         13. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити:

         1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

         2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організовувати та координувати роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;

         3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

         4) доступність інформації про бюджет, відповідно до законодавства, а саме:

         - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

         - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

         5) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

         6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

         7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         14. Установити, що, у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, департамент фінансової та бюджетної політики міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету міста.

         15. Встановити обсяг Громадського бюджету для подачі проектів у 2019 році в сумі 10 000,000 тис.грн. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради передбачити зазначені кошти в проекті бюджету міста на 2020 рік для реалізації проектів-переможців.

         16. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

         17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         18. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття.

         19. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

Міський голова                                                                               В.В.Буряк