Бюджетний регламент

 

Рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 23.06.2020 №268 
«Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя»

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя (додається).

2. Установити, що:

2.1. Відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік» (№ 553-IX від 13.04.2020 року) положення розділу ІІ Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя застосовуються починаючи з 1 січня 2021 року.

2.2. У 2020 році прогноз бюджету міста Запоріжжя на 2022-2023 роки складається відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку України і міста, Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року та подається Запорізькій міській раді разом з проектом бюджету міста на 2021 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

 

Міський голова                                                                             В.В. Буряк


Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від 23.06.2020 № 268

 

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя

 

I. Загальні положення

1. Бюджетний регламент регулює порядок здійснення процедур на кожній стадії бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства і визначає терміни їх виконання та відповідальних учасників за своєчасне виконання відповідних заходів.

2. Бюджетний регламент:

визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету міста та звітування про його виконання;

забезпечує координацію та узгодженість дій між усіма учасниками бюджетного процесу;

забезпечує прозорість та публічність бюджетного процесу.

3. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу бюджету міста;

порядок складання проєкту бюджету міста;

організація виконання бюджету міста;

підготовка, розгляд та оприлюднення річної звітності про виконання бюджетних програм та бюджету міста.

 

II. Складання прогнозу бюджету міста

1. Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради щороку спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз бюджету міста - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету міста на середньостроковий період (на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди) і є основою для складання проєкту бюджету міста.

2. Прогноз бюджету міста складається з дотриманням норм Бюджетного кодексу України.

3. Показники прогнозу бюджету міста формуються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету міста, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу бюджету міста можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету міста, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету міста, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет міста, від аналогічних показників, визначених у прогнозі бюджету міста, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, що впливають на показники бюджету міста у середньостроковому періоді.

3. Прогноз бюджету міста повинен містити:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста Запоріжжя;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету міста , повернення кредитів до бюджету міста, загальні граничні показники видатків бюджету міста та надання кредитів з бюджету міста (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету міста (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету міста, показники за основними джерелами фінансування бюджету міста (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету міста та надання кредитів з  бюджету міста головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету міста та надання кредитів з бюджету міста;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет міста.

4. Складання прогнозу бюджету міста передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього Бюджетного регламенту.

В разі необхідності департамент фінансової та бюджетної політики міської ради може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

ІІІ. Порядок складання проєкту бюджету міста

 

 1. Проєкт рішенням про бюджет міста має містити:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету міста (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету міста в наступному бюджетному періоді, місцевого боргу і гарантованого територіальною громадою міста боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень Бюджетного Кодексу України;

3) доходи бюджету міста за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету міста за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів бюджету міста;

8) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету міста.

 1. Перелік захищених видатків бюджету міста визначається у відповідності до норм Бюджетного кодексу України.
 2. У проєкті рішенні про бюджет міста видатки та кредитування за головними розпорядниками бюджетних коштів деталізуються за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету міста, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету.
 3. Проєкт рішення про бюджет міста перед його розглядом на сесії міської ради схвалюється виконавчим комітетом міської ради. Разом з ним подаються:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка має містити:

- інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту бюджету міста;

- оцінку доходів бюджету міста з урахуванням втрат доходів внаслідок наданих податкових пільг;

- пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет міста, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

- обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

- інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету міста, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу;

5) інформація про хід виконання бюджету міста у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету міста (подаються постійній комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів);

 1. Складання проєкту бюджету міста передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього Бюджетного регламенту.
 2. В разі необхідності департамент фінансової та бюджетної політики міської ради може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.
 3. Відповідно до положень Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються до 25 грудня року, що передує плановому.

 

IV. Організація виконання бюджету міста

 

 1. Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету міста, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 2. Казначейське обслуговування бюджету міста здійснюється територіальними органами Казначейства України відповідно до норм Бюджетного кодексу України та згідно з Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938.
 3. За рішенням міської ради обслуговування бюджетних коштів в частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватись установами банків державного сектору відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 №378 а також порядку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 20.01.2017 №6.
 4. Внесення змін до рішення про бюджет міста може здійснюватись:
 • на підставі офіційного висновку департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету міста. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду за умови перевищення доходів загального фонду бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету міста визнається за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету міста, врахованих у розписі бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;
 • необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);
 • відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та/або міста від прогнозу, врахованого під час затвердження бюджету міста на відповідний бюджетний період;
 • перевищення очікуваного обсягу витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу, витрат, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади міста, над обсягом коштів, визначеним рішенням про бюджет міста на таку мету;
 • необхідності зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства.
 1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міста, витрати бюджету міста здійснюються лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет міста на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет міста на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом міської ради та поданому на розгляд міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету міста сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міста на попередній бюджетний період (крім витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу, які здійснюються відповідно до діючих договорів або інших нормативно-правових актів та витрат спеціального фонду бюджету, що мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету міста).

До прийняття рішення про бюджет міста на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

 1. Виконання бюджету міста передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до цього Бюджетного регламенту.

 

V Підготовка, розгляд та оприлюднення річної звітності про виконання бюджетних програм та бюджету міста

 

 1. Зведення, складання та подання звітності про виконання бюджету міста здійснюється територіальним органом Казначейства України за формами, визначеними Наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2018 №12 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів».
 2. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів регламентується наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.
 3. Інформація про бюджет оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про відкритість використання публічних коштів".
 4. План заходів щодо підготовки, розгляду та оприлюднення звітності про виконання бюджету міста наведений у додатку 4 до цього Бюджетного регламенту.

 

Директор департаменту фінансової
та бюджетної політики міської ради                                   О.А.Вагіс

 

Керуючий справами виконкому ради                                Р.А.Омельянович


Додаток 1 до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо складання прогнозу бюджету міста на середньостроковий період

Додаток 2 до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо складання проєкту бюджету міста

Додаток 3 до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо організації виконання бюджету міста

Додаток 4 до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в м.Запоріжжя

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної звітності про виконання бюджетних програм та бюджету міста