Фільтр сесій міської ради

46 сесія міської ради 18.12.2019 : Рішення міської ради

Про бюджет міста на 2020 рік (код бюджету 8201100000)

№ 49 від 18.12.2019 Дата оприлюднення 26.12.2019

         Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Визначити на 2020 рік:

  • доходи бюджету міста у сумі 7 505 028 558 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 7 307 508 579 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста – 197 519 979 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
  • видатки бюджету міста у сумі 7 955 021 741 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста – 6 277 929 918 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста – 1 677 091 823 гривень;
  • повернення кредитів до бюджету міста у сумі 53 139 519 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста – 53 139 519 гривень;
  • надання кредитів з бюджету міста у сумі 53 258 502 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста – 53 258 502 гривень;
  • профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі – 1 029 578 661 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі – 1 479 690 827 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  • оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.

         2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

         3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

         Дозволити виконавчому комітету міської ради відповідно до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Запорізької обласної ради та розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації в період між сесіями міської ради приймати рішення про зміну обсягів субвенцій, додаткових дотацій з державного або обласного бюджету, а також здійснювати перерозподіл відповідних бюджетних призначень з наступним внесенням змін до цього рішення.

         4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

         5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію місцевих програм у сумі 4 110 578 464 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

         6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2020 рік:

         1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

         3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

         7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2020 рік:

         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

         2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 15 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

         3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.

         8. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1 477 070 501 гривень та граничний обсяг надання місцевих гарантій у 2020 році у сумі 562 555 880 гривень.

         9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:

         оплату праці працівників бюджетних установ;

         нарахування на заробітну плату;

         придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

         забезпечення продуктами харчування;

         оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

         обслуговування місцевого боргу;

         поточні трансферти населенню;

         поточні трансферти місцевим бюджетам;

         підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

         забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

         компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

         оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

         оплату енергосервісу.

         10. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2020 році здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Запоріжжя на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

         11. Надати право департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради у 2020 році отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста Запоріжжя, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, відповідно до Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.08.2002 № 627.

         12. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 378 «Про затвердження Порядку обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору» здійснювати у 2020 році обслуговування коштів бюджету міста в установах банків державного сектору:

         - у частині коштів бюджету розвитку бюджету міста, в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), крім коштів трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам;

         - у частині власних надходжень бюджетних установ – за рішенням керівника установи.

         Здійснювати у 2020 році обслуговування коштів бюджету міста у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (за рішенням керівника) у Запорізькій обласній дирекції публічного акціонерного товариства “Акціонерний банк “Укргазбанк“.

         13. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити:

         1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

         2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів; організацію та координацію роботу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;

         3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

         4) доступність інформації про бюджет, відповідно до законодавства, а саме:

         - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

         - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

         5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат з бюджету відповідно до вимог діючого бюджетного законодавства;

         6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

         7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

         14. Установити, що, у процесі виконання бюджету міста за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, департамент фінансової та бюджетної політики міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету міста.

         15. Встановити обсяг Громадського бюджету для подачі проектів у 2020 році в сумі 10 000 000 гривень. Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради передбачити зазначені кошти в проекті бюджету міста на 2021 рік для реалізації проектів-переможців.

         16. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

         17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         18. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті «Запорозька Січ».

         19. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І., голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А.

 

 

Міський голова                                                                               В.В.Буряк