Громадський бюджет 2016-2017


У 2016 році проекти приймались з 1 по 20 липня.

Для подання проектів у 2016 році необхідно було заповнити бланк за наступною формою: Бланк-заява проекту.

 


У нижченаведене Положення про Громадський  бюджет у місті Запоріжжі були внесені зміни рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2017 № 79 «Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі (зі змінами)» 

 

УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

м. Запоріжжя

№ 23                                                                                                                        25.05.2016

 

Про запровадження 
Громадського бюджету
м.Запоріжжя 

З метою підвищення рівня відкритості міської влади, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу частини коштів міського бюджету м. Запоріжжя, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі (додається).

2. Встановити обсяг Громадського бюджету на 2017 рік в сумі 5 000,000 тис.грн.

3. Доручити міському голові затвердити склад та положення про діяльність Координаційної ради з питань Громадського бюджету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Божко Р.А., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.

Міський голова В.В.Буряк

                                                                                 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
25.05.2016 №23

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадський  бюджет у місті Запоріжжі

(далі – Положення)

1. Визначення понять

Положення «Про Громадський бюджет у місті Запоріжжі» визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування у м.Запоріжжі.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

1.1. Громадський бюджет у місті Запоріжжі – це частина бюджету міста Запоріжжя, форма прямого волевиявлення жителів міста, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі Координаційна рада) – постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування у місті Запоріжжі. Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови, не перевищує 15 осіб та формується з представників громадських організацій (не менше 60%), депутатів міської ради та посадових осіб виконавчих органів міської ради в рівних пропорціях;

1.3. Проект – програма, план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Запоріжжя,  умов проживання у ньому та задоволення інших потреб територіальної громади міста.

1.4. Автор – член територіальної громади з правом голосу, який в порядку, визначеного цим Положенням, підготував та подав проект для реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету.

1.5. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом голосування членів територіальної громади міста Запоріжжя з правом голосу.

 

2. Загальні положення

2.1. Фінансування Громадського бюджету у місті Запоріжжі проводиться за рахунок коштів бюджету міста.

2.2. Загальний обсяг Громадського бюджету у місті Запоріжжі визначається рішенням міської ради.

2.3. За рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі можуть бути профінансовані проекти членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста, що відповідають наступним вимогам:

- проект має підтримку не менше 200 осіб (крім автора проекту);

- не суперечить діючому законодавству;

- знаходиться в межах компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів;

- відповідає напрямкам Програми соціально-економічного розвитку міста та не суперечить діючим програмам;

- передбачає строк реалізації, що не перевищує 12 місяців;

- не обмежується підготовкою проектно-кошторисної документації;

- не носить фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків) завдання, в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- не передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

2.4. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності або об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та відповідати затвердженій містобудівній документації.

2.5. Орієнтовна вартість одного проекту після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 300,0 тис.грн., а вартість об’єднаних проектів після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 1,0 млн.грн.

2.6. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.

 

3. Порядок подання проектів

3.1. Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, може подати будь-який член територіальної громади міста з правом голосу, який зареєстрований та проживає на території міста Запоріжжя.

3.2. Для подання проектів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів – 200 членів територіальної громади міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста.

3.3. Проекти подаються в паперовому та електронному вигляді за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), 206 до управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради та в електронному вигляді на адресу, що вказана на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

3.4. Із заповненими бланками проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади.

3.5. Проекти приймаються з 1 по 20 липня року, що передує року реалізації проектів.

3.6. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.7. В разі потреби автор проекту або уповноважена ним особа має представити проект в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проектів. Внесення можливих поправок до проектів можливе не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку голосування.

 

4. Аналіз проектів

4.1. Управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Громадського бюджету у місті Запоріжжі та разом з проектами передає його Координаційній раді не пізніше ніж на другий день після закінчення терміну подання проектів.

4.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проекту Координаційна рада:

4.2.1. у разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками, Координаційна рада по телефону та електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

4.2.2. не пізніше ніж 5 серпня передає копію заповнених бланків проектів до відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього Положення);

4.3. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради:

4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону та електронною поштою звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих днів;

4.3.2. протягом 30 календарних  днів з дня отримання проектів, здійснюють їх аналіз;

4.3.3. заповнені бланки аналізу з висновками щодо проектів одразу передають до Координаційної ради, але не пізніше 5 вересня;

4.3.4. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проектів останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проекту або знімуть один з проектів, проекти розглядатимуться в своєму початковому варіанті;

4.4. Координаційна рада розглядає бланки аналізу з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п.2.3 Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на голосування.

4.5. За результатами розгляду Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проектів. Переліки оцінених проектів, бланки аналізу з висновками розміщуються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради у розділі “Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

 

5. Порядок голосування та підрахунок його результатів

5.1. Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Запоріжжя шляхом голосування.

5.2 Голосування проводиться:

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» шляхом заповнення електронної версії анкети (gb.meriazp.gov.ua); 

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» через спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг через інтернет BankID;

- на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» із застосуванням сертифікатів ключів електронного цифрового підпису;

- у спеціально визначених рішенням виконавчого комітету міської ради пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети».

(редакція пункту 5.2 викладена у відповідності до рішення Запорізької міської ради від 26.10.2016 № 48 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23 «Про запровадження Громадського бюджету м. Запоріжжя»).

5.3. Перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному порталі не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

5.4. Голосування починається 1 жовтня та триває протягом 30 календарних днів.

У 2016 році голосування починається 1 жовтня та триває протягом 60 календарних днів.

(у пункт 5.4 додано вищенаведене речення, відповідно до рішення Запорізької міської ради від 26.10.2016 № 48 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23 «Про запровадження Громадського бюджету м. Запоріжжя»).

5.5. В бланках для голосування голосуючий має право голосувати 1 раз та обрати 1 (один) проект, що попередньо отримав позитивну оцінку.

5.6. Підсумки електронного голосування встановлюються в автоматичному режимі на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Громадський бюджет». Підсумки голосування шляхом заповнення друкованої анкети  встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект Координаційною Радою.

5.7. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

5.8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

5.9. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі.

5.10. В разі нестачі коштів в рамках встановленого обсягу Громадського бюджету на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 5.8 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету.

5.11. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.

5.12. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.13. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» в 5-ти денний термін після закінчення голосування.

5.14. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування Координаційною радою.

5.15. Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради для затвердження.

 

6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження Громадського бюджетування

6.1. У процесі впровадження Громадського бюджетування проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та принципами Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів;

2) представлення поданих проектів та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджетування.

6.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 6.1, необхідно використовувати різні канали комунікації, залежно від групи членів територіальної громади з правом голосу.

6.3. У період, передбачений для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, усі зацікавлені мешканці міста можуть отримати інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування, в управлінні внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.

 

7. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження Громадського бюджетування

7.1. Відповідні виконавчі органи Запорізької міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до діючого бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включають до них видатки на реалізацію проектів – переможців.

7.2. Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради на підставі розгляду поданих бюджетних запитів готує пропозиції проекту бюджету міста на наступний рік або внесення змін до нього та подає на розгляд виконавчому комітету Запорізької міської ради.

(пункт 7.2 після слів «на наступний рік» доповнено словами «або внесення змін до нього», відповідно до рішення Запорізької міської ради від 26.10.2016 № 48 «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23 «Про запровадження Громадського бюджету м. Запоріжжя»).

7.3. Після прийняття відповідного рішення Запорізькою міською радою головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують реалізацію проектів – переможців.

7.4. Якщо протягом року з будь-яких причин реалізацію проекту не завершено, продовження робіт передбачається на наступний бюджетний рік за рахунок коштів бюджету міста.

7.5. Контроль за виконанням реалізації проектів – переможців здійснюють Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.

7.6. Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на будь-якому етапі.

7.7. Відповідальні виконавці у процесі реалізації проектів – переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень.

7.8. Протягом місяця після завершення реалізації проекту, але не пізніше 1 лютого року, наступного за роком його реалізації, відповідні головні розпорядники бюджетних коштів подають звіт про витрачання коштів Громадського бюджету на розгляд міської ради. Звіти оприлюднюються управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської ради на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет».

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Консультації стосовно Громадського бюджетування у місті Запоріжжі мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний рік.

8.2. Процес реалізації Громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації Громадського бюджетування.

8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі Громадського бюджетування на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

                                                        

 

Проекти-переможці

Інформація про проекти-переможці Громадського бюджету


проекту

Автор проекту

Назва проекту 
та посилання на звіт про витрачання коштів

Орієнтована загальна вартість завдання, грн.

Електронне голосування

Не дійсні

Паперове голосування

Разом

1

1

Волкова
Тетяна Ігорівна

За здоров’ям — на сучасний ігровий майданчик

300 000

1 035

220

0

815

2

15

Недолуга
Юрій Анатолійович

Благоустрій шкільного подвір'я спеціалізованої школи фізичної культури №18

299 000

1 656

650

1

1 007

3

17

Головко
Костянтин Вікторович

Пілот-проект «Сфера». Захист городян від росту комунальних тарифів на опалення. Комплекс технічних заходів для багатоквартирного будинку

296 000

1 140

66

34

1 108

4

21

Федотенко
Людмила Вікторівна

Виконати реконструкцію пішохідного тротуару від вул. Хорт. Шосе (магазин АТБ) вздовж будинку вул. Рубана 20 до кола 18 мікрорайона

277 500

47

7

561

601

5

24

Кіченко
Ірина Володимирівна

Створення безпечних умов для активного фізичного та пізнавального розвитку дошкільнят на території дошкільного навчального закладу (Центру розвитку дитини ) «Надія»

295 000

7 316

4 278

0

3 038

6

35

Трапезіна
Тетяна Миколаївна

Благоустрій території Запорізької гімназії №31

290 000

824

127

0

697

7

57

Циганов
Геннадій Володимирович

Ремонт та облаштування 10 (десяти) санітарних  блоків Запорізького навчально – виховного комплексу № 63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК № 63)

300 000

7 436

3 904

0

3 532

8

65

Чередник
Геннадій Георгійович

Здоров’я — це найбільший скарб

300 000

234

18

343

559

9

74

Бондарчук
Ірина Олександрівна

Будівництво шкільного майданчика для проведення  навчально-виховних заходів у Запорізькій загальноосвітній школі І–ІІ ступенів №13 Запорізької міської ради Запорізької області

165 400

1 286

250

15

1 051

10

92

Дорошенко
Ірина Володимирівна

Зона відпочинку по вул. Військбуд

280 000

1 135

17

0

1 118

11

93

Литкін
Валерій Віталійович

Спортивна зона здоров'я

300 000

1 399

52

18

1 365

12

96

Петренко
Наталя Федорівна

Спортивний майданчик «Багряні вітрила»

235 500

126

13

446

559

13

99

Бєляєв
Валерій Веніамінович

Основи комп’ютерної грамотності та Інтернет — ветеранам міста

210 000

320

37

1 312

1 595

14

108

Алфьорова
Лариса Сергіївна

Розвиваємось разом

122 800

1 512

752

15

775

15

112

Романцова
Світлана Вікторівна

О спорт — ти мир! Реконструкція спорт. майданчика ЗЗОШ №51 з полем для міні-футболу зі штучним покриттям

280 000

1 564

999

1

566

16

130

Онищенко
Олександр Володимирович

Сквер «Алея Радуга»

300 000

1 161

37

16

1 140

17

141

Бабак
Олена Вікторівна

Дитячому садочку – сучасний  спортивно–ігровий майданчик

210 000

950

130

0

820

18

165

Івженко
Тамара Володимирівна

Благоустрій прилеглої території відділення соціально-побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю Комунарського району (вул. Парамонова, 11а) з улаштуванням зони відпочинку і зони для спортивних занять

94 500

1 467

143

0

1 324

19

198

Табуринський
Андрій Олександрович

Допомога юним футболістам вдосконалення міні-футболу

300 000

1 853

1 145

11

719

20

206

Гречаник
Сергій Миколайович

Енергія сонця на благо людей

106 963

1 380

1 064

1

317

21

210

Азарова
Галина Володимирівна

Червона стрічка як символ небайдужості до проблем ВІЛ /СНІД у суспільстві

20 000

17

3

0

14

Оцінені проекти

Перелік проектів, які з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради допущені до голосування

№ проекту

Карта
аналізу проекту

Автор проекту

Назва проекту

1

1

Карта аналізу проекту № 1

Волкова Тетяна Ігорівна

За здоров’ям — на сучасний ігровий майданчик

2

2

Карта аналізу проекту № 2

Сукач Наталя Петрівна

На прогулянку з радістю

3

4

Карта аналізу проекту № 4

Мамунчак Тетяна Володимирівна

Маленьким ніжкам — добрі доріжки

4

5

Карта аналізу проекту № 5

Луценко Тетяна Олексіївна

Здорові діти — здорова нація. Влаштування спортивного майданчику  на території ДНЗ №5 «Промінь» безпечним покриттям та спортивним обладнанням

5

8
(об’єднаний)

Карта аналізу проекту № 8

Назаренко Олександра Сергіївна

Прибирання балки у Вознесенівському районі та створення скверу

Серпокрил Іван Володимирович

Створення скейт — парку у Вознесенівському районі

Ружицький Дмитро Валентинович

Створення велопарку у Вознесенівському районі

6

9

Карта аналізу проекту № 9

Яблонських Тетяна Миколаївни

Територія дитячого садка — місце для ігор, відпочинку, спорту та пізнавального розвитку дітей

7

10

Карта аналізу проекту № 10

Булат Світлана Григорівна

Територія здоров'я та радості

8

11

Карта аналізу проекту № 11

Патрушева Ірина Анатоліївна

Хто спортом займається, той сили набирається

9

12

Карта аналізу проекту № 12

Кузьменко Віра Анатоліївна

Нове життя шкільного подвір’я

10

13

Карта аналізу проекту № 13

Воробйов Олександр Дмитрович

Майданчик для мініфутболу

11

14

Карта аналізу проекту № 14

Терещенко Алла Геннадьевна

Строительство комплексной детско-юношеской спортивний площадки на б. Центральный, 3, (workout — доступный спорт)

12

15

Карта аналізу проекту № 15

Недолуга Юрій Анатолійович

Благоустрій шкільного подвіря спеціалізованої школи фізичної культури №18

13

17

Карта аналізу проекту № 17

Головко Костянтин Вікторович

Пілот-проект «Сфера». Захист городян від росту комунальних тарифів на опалення. Комплекс технічних заходів для багатоквартирного будинку

14

18

Карта аналізу проекту № 18

Плахтій Тамара Яківна

«Кольоровий світ дитинства», створення структурно-функціональної екосистеми в дошкільному закладі «Облаштування міні-парку та реконструкція спортивного майданчика в ДНЗ №244 «Біла лілея» м. Запоріжжя

15

19

Карта аналізу проекту № 19

Васильєва Тетяна Миколаївна

«Алея миру»

16

21

Карта аналізу проекту № 21

Федотенко Людмила Вікторівна

Виконати реконструкцію пішохідного тротуару від вул. Хортицьке Шосе (магазин АТБ) вздовж будинку вул. Рубана, 20 до кола 18 мікрорайона

17

22

Карта аналізу проекту № 22

Мукомел Людмила Вікторівна

Світле майбутнє для наших дітей

18

23

Карта аналізу проекту № 23

Стрижак-Кукіна Олена Євгеніївна

Проект поліпшення умов отримання освіти громадянами Дніпровського району на базі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №81 Запорізької міської ради Запорізької області

19

24

Карта аналізу проекту № 24

Кіченко Ірина Володимирівна

Створення безпечних умов для активного фізичного та пізнавального розвитку дошкільнят на території дошкільного навчального закладу (Центру розвитку дитини ) «Надія»

20

25

Карта аналізу проекту № 25

Яценко Ольга Вячеславівна

Ремонт пішохідних доріжок у ДНЗ №175 «Нові доріжки — цілі ніжкі»

21

26

Карта аналізу проекту № 26

Гончарова Катерина Вікторівна

Реконструкція пішохідної доріжки вздовж ДНЗ №282 та ЗЗОШ №32 (вул. 14 жовтня, 19 — 14 Жовтня, 13) для підходу дітей до навчального закладу

22

27

Карта аналізу проекту № 27

Тахмазов Вахід Ісмаїл

Дружня сім'я! Разом — сильніші! Мультимедійний спортивний майданчик.

23

28

Карта аналізу проекту № 28

Сверліков Володимир Леонідович

Установка энергосберегающих металлопластиковых окон в 5 (пяти) подъездах 9-этажного дома по адресу: ул. М.Судца, 9 окна междуэтажные

24

30

Карта аналізу проекту № 30

Собержанський Костянтин Миколайович

Благоустрій території житлового району по вул. Лахтинська, 10, 10-б

25

31

Карта аналізу проекту № 31

Давиденко Любов Олександрівна

Турбота про людей похилого віку та людей з особливими вадами

26

32

Карта аналізу проекту № 32

Водяницька Галина Анатоліївна

Безпечний проїзд в країну знань

27

33

Карта аналізу проекту № 33

Водяницька Галина Анатоліївна

Здорова дитина — щаслива країна

28

34

Карта аналізу проекту № 34

Панова Нєоніла Андріївна

Райдужне дитинство для дітей «Радуги»

29

35

Карта аналізу проекту № 35

Трапезіна Тетяна миколаївна

Благоустрій території Запорізької гімназії №31

30

36

Карта аналізу проекту № 36

Шаповал Ірина Леонідівна

Еко-майданчик «Запорізькі козачата»

31

37

Карта аналізу проекту № 37

Абраменко Тетяна Миколаївна

Благоустрій спортивного майданчика, облаштування вело- та бігової доріжки

32

38

Карта аналізу проекту № 38

Дегтяр Анжеліка Петрівна

Зона естетичного розвитку дітей дошкільного віку під відкритим небом

33

39

Карта аналізу проекту № 39

Гурянова Наталія Григорівна

Безпечне дитинство

34

40

Карта аналізу проекту № 40

Буглаєва Світлана Юріївна

Впровадження інноваційних технологій у навчанні

35

41

Карта аналізу проекту № 41

Алимова Тетяна Сергіївна

Казкове подвір’я у садочку

36

42

Карта аналізу проекту № 42

Мозкаленко Анастасія Марківна

Школі — спортивний майданчик

37

43

Карта аналізу проекту № 43

Дячук Світлана Миколаївна

Кабінет — творча лабораторія учителя та учня

38

44

Карта аналізу проекту № 44

Чуприна Ірина Володимирівна

Центр соціальної роботи з населенням як інноваційна модель виховання і соціального захисту дітей та дорослих — Сквер миру

39

46

Карта аналізу проекту № 46

Петрик Олена Олександрівна

Ми вивчаємо правила дорожнього руху

40

47

Карта аналізу проекту № 47

Тоболовська Світлана Павлівна

Дитячий ігровий майданчик у дворі гімназії

41

48

Карта аналізу проекту № 48

Полєщук Катерина Володимирівна

Встановлення «лежачих» поліцейських у Дніпровському районі

42

49

Карта аналізу проекту № 49

Черниш Наталія Михайлівна

Здорові діти — здорове майбутне

43

51

Карта аналізу проекту № 51

Федосенко Марія Миколаївна

Бібліотечне подвір'я «Читаємо. Граємо. Відпочиваємо.» для сімейного відпочинку мешканців Запоріжжя Лівого

44

53

Карта аналізу проекту № 53

Івахненко Наталія Павлівна

 Безпечний тротуар для учнів

45

55
(об’єднаний)

Карта аналізу проекту № 55

Циганов Геннадій Володимирович

Облаштування під’їзних шляхів (дорожнього покриття) до Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК №63)

Циганов Геннадій Володимирович

Облаштування під'їзних  та пішохідних шляхів та водовідведення через облаштування відмостків та асфальтування пішохідних зон та фрагментів дорожнього покриття до дощкільного  підрозділу Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК №63), що розміщується за адресою вул. Цитрусова, 6а

46

57

Карта аналізу проекту № 57

Циганов Геннадій Володимирович

Ремонт та облаштування 10 (десяти) санітарних  блоків Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК №63)

47

58

Карта аналізу проекту № 58

 Шиленков Сергій Сергійович

Енергоефективні вікна — один з етапів на шляху до добробуту мешканців дому

48

59

Карта аналізу проекту № 59

Диба  Людмила Миколаївна

Мій дім — Кічкас

49

60

Карта аналізу проекту № 60

Теслюк Марія Вадимівна

Стадіон Молодіжний. Будь здоровим — живи активно

50

62

Карта аналізу проекту № 62

Павлєєва Світлана Володимирівна

Здорова дитина — щаслива родина

51

63

Карта аналізу проекту № 63

Чалпанов Василій Іванович

Світлий двір

52

64

Карта аналізу проекту № 64

Мартиненко Олена Василівна

Облаштування території ЗЗШ №65

53

65

Карта аналізу проекту № 65

Чередник Геннадій Георгійович

Здоров'я — це найбільший скарб

54

66

Карта аналізу проекту № 66

Краснокутська Ганна Валеріївна

Природно-естетичне виховання дітям

55

67

Карта аналізу проекту № 67

Краснокутська Ганна Валеріївна

Школа світлофорних наук

56

68

Карта аналізу проекту № 68

Кирієнко Сергій Васильович

Ремонт під'їзних шляхів до установи соціального захисту

57

69

Карта аналізу проекту № 69

Адаменко Світлана Валеріївна

Здорові й спритні дошкільнята — щасливі всі матусі й тата

58

70

Карта аналізу проекту № 70

Іванова Катерина Володимирівна

Комп’ютерний клас з візіонарієм

59

72

Карта аналізу проекту № 72

Цуканова Марина Валеріївна

Наші діти — наше майбутнє

60

73

Карта аналізу проекту № 73

Якшина Валентина Петрівна

Обладнання дитячих ігрових та спортивно-ігрового майданчика

61

74

Карта аналізу проекту № 74

Бондарчук Ірина Олександрівна

Будівництво шкільного майданчика для проведення  навчально-виховних заходів у Запорізькій загальноосвітній школі І–ІІ ступенів №13 Запорізької міської ради Запорізької області

62

75

Карта аналізу проекту № 75

Башкардіна Олена Петрівна

Сучасному учню — сучасні освітні технології

63

76

Карта аналізу проекту № 76

Пашкульська Гання Григорівна

Облаштування ігрових  майданчиків у дитячому садку

64

77

Карта аналізу проекту № 77

Мельниченко Юрій Миколайович

Освітлення місць загального користування світлодіодними стрічками (24 В) з альтернативним джерелом енергії у будинках по вул. Глісерна, 18 та по вул. Штурмова, 5

65

79
(об’єднаний)

Карта аналізу проекту № 79

Карпова Вікторія Юріївна

Благоустрій пішохідної алеї

Таран Ілона Анатоліївна

Укладка тротуарної плитки на пішохідній алеї

66

80

Карта аналізу проекту № 80

Доценко Олена Сергіївна

Капітальний ремонт плескального басейна

67

81

Карта аналізу проекту № 81

 Гайворонська Юлія Сергіївна

Ремонт пішохідних доріжок «Стежки до країни дитинства». Ремонт тіньових навісів «Зона відпочинку»

68

82

Карта аналізу проекту № 82

Глущенко Микола Григорович

Ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів біля управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району

69

83

Карта аналізу проекту № 83

Бовсуновська Тетяна Григорівна

Дивовижні здоров’ячки — діти нашої Землі

70

84

Карта аналізу проекту № 84

Касьяненко Олена Олексіївна

Парк для всіх

71

85

Карта аналізу проекту № 85

Панова Ангеліна Дмитрівна

Жити по-новому

72

86

Карта аналізу проекту № 86

Єрьоміна Тамара Іванівна

Світломузикальний фонтан «Перлина Запоріжжя»

73

87

Карта аналізу проекту № 87

Отисько Яна Сергіївна

Здорові діти — майбутнє Запоріжжя

74

88

Карта аналізу проекту № 88

Тихоновська Олександра Сергіївна

Дизайн та встановлення полімерпіщаних люків на тротуарах пр. Соборного

75

89

Карта аналізу проекту № 89

Подковінська Анастасія Вікторівна

Установка стаціонарних біноклів на оглядових майданчиках Запоріжжя

76

90

Карта аналізу проекту № 90

Ніконова Олена Євгенівна

I Swim — розумний басейн

77

91

Карта аналізу проекту № 91

Величко Анастасія Андріївна

Вільна бібліотека

78

92

Карта аналізу проекту № 92

Дорошенко Ірина Володимирівна

Зона відпочинку по вул. «Військбуд»

79

93

Карта аналізу проекту № 93

Литкін Валерій Віталійович

Спортивна зона здоров я

80

94

Карта аналізу проекту № 94

Іржавська Євгенія Вікторівна

Рівненьки доріжки для маленькіх ніжок

81

95

Карта аналізу проекту № 95

Петухова Ольга Олександрівна

Облаштування зеленої зони біля будівлі УПСЗН ЗМР по Заводському району

82

96

Карта аналізу проекту № 96

Петренко Наталя Федорівна

Спортивний майданчик «Багряні вітрила»

83

97

Карта аналізу проекту № 97

Іванова Людмила Григорівна

Облаштування зони відпочинку у парку імені Гагаріна з упорядкуванням танцювального майданчику та шахової альтанки

84

98

Карта аналізу проекту № 98

Зубенко Максим Віталійович

Реконструкція спортивного майданчика в Запорізькій суспільно-гуманітарній гімнpазії №27 Запорізької міської ради Запорізької області

85

99

Карта аналізу проекту № 99

Бєляєв Валерій Веніамінович

Основи комп'ютерної грамотності та Інтернет — ветеранам міста

86

100

Карта аналізу проекту № 100

Карагодіна Дарія Олександрівна

Облаштування садової території для дітей і дорослих з інвалідністю та мешканців вулиці Фортечної — літніх осіб, дітей, підлітків  та їхніх родин

87

101

Карта аналізу проекту № 101

Іванісова Олена Валеріївна

Велосипедная площадка с велопарковкой

88

102

Карта аналізу проекту № 102

Гончаренко Світлана Валеріївна

Облаштування школи — облаштування міста

89

103

Карта аналізу проекту № 103

Клюквачова Ольга Володимирівна

Майдан «Галявина казок»

90

104

Карта аналізу проекту № 104

Чирва Дар’я Сергіївна

Запоріжжя — місто рівних можливостей

91

105

Карта аналізу проекту № 105

Левчишина Олена Михайлівна

Забезпечення рівного доступу до культурних цінностей незахищеним категоріям населення

92

106

Карта аналізу проекту № 106

Писарева Ріта Михайлівна

Заміна паркану навколо ДНЗ №272 по вул. Василя Сергієнка в Хортицькому районі

93

107

Карта аналізу проекту № 107

Григоренко Ірина Володимирівна

Доріжка здоров'я — якісний тротуар для щоденної спортивної ходьби, бігу, катання для дошкільнят з неспецифічними захворюваннями органів дихання.

94

108

Карта аналізу проекту № 108

Алфьорова Лариса Сергіївна

Розвиваємось разом

95

109

Карта аналізу проекту № 109

Трохименко Елла Валентинівна

Наш чудовий двір — облаштування спортивного та ігрових майданчиків сучасним, цікавим, дієвим, безпечним обладнанням

96

110

Карта аналізу проекту № 110

Пилипенко Анна Вікторівна

Благоустрій дошкільних закладів Запоріжжя — вклад у майбутнє нашого міста

97

111

Карта аналізу проекту № 111

Бровко Олександра Володимирівна

Територія здоров’я «Гармонія» (тренажерний зал)

98

112

Карта аналізу проекту № 112

Романцова Світлана Вікторівна

О спорт — ти мир! Реконструкція спорт. майданчика ЗЗОШ №51 з полем для міні-футболу зі штучним покриттям

99

113

Карта аналізу проекту № 113

Радченко Валентина Борисівна

Хочемо бути здоровими в гарній і затишній «Смородинці» (заміна вікон )

100

114

Карта аналізу проекту № 114

Іванішина Олена Анатоліївна

Дитячий майданчик «Клич друзів — граймо разом»

101

115

Карта аналізу проекту № 115

Гудко Наталія Григорівна

Сучасним дітям — сучасне середовище

102

116

Карта аналізу проекту № 116

Бабич Анастасія Іванівна

Маленьким ніжкам по безпечним доріжкам

103

117

Карта аналізу проекту № 117

Готовець Любов Олександрівна

Зробимо територію закладу   безпечною

104

118

Карта аналізу проекту № 118

Клетинська Світлана Олександрівна

Наші діти — наше майбутнє

105

119

Карта аналізу проекту № 119

Дробишева Олена Михайлівна

Уважні пішоходи

106

120

Карта аналізу проекту № 120

Кірпа Олена Анатоліївна

Заміна вікон в ДНЗ (ясла-садок) №107 «Зоряний»

107

125

Карта аналізу проекту № 125

Афанасьєва Анна Олександрівна

Дом для машин (благоустройство дворовой парковочной зоны)

108

126

Карта аналізу проекту № 126

Сиволап Юлія Олександрівна

Ворота школи — вхід до Країни Знань

109

127

Карта аналізу проекту № 127

Васильєва Олена Григорівна

Здорова дитина — сильна країна

110

128

Карта аналізу проекту № 128

Мимоход Юлія Олександрівна

Термомодернізація багатоповерхового житлового будинку по вул. Курузова, 11

111

130

Карта аналізу проекту № 130

Онищенко Олександр Володимирович

Сквер «Алея Радуга»

112

133

Карта аналізу проекту № 133

Осадча Тетяна Валеріївна

Спорт зал — просто неба

113

135

Карта аналізу проекту № 135

Делалова Людмила Леонідівна

Освітлення місць загального користування та живлення насосу ІТП будинку №78 по вул. Незалежної України альтернативним джерелом енергії

114

136

Карта аналізу проекту № 136

Ніконов Олександр Віталійович

Геліос-18 — світлодіодне освітлення сонячними панелями громадських місць та двору

115

137

Карта аналізу проекту № 137

Щербак Євгенія Олександрівна

Забава-ленд — центр толерантності та сприяння здоров’ю

116

138

Карта аналізу проекту № 138

Вельможко Юлія Вікторівна

Майданчик «street workout»

117

139

Карта аналізу проекту № 139

Татевосян Олена Яківна

Ремонт придомової території по вул. Гагаріна, 3 перетин з вул. Яценка

118

140

Карта аналізу проекту № 140

Ващенкова Інна Сергіївна

Збережемо тепло наших дітей

119

141

Карта аналізу проекту № 141

Бабак Олена Вікторівна

Дитячому садочку — сучасний  спортивно-ігровий майданчик

120

142

Карта аналізу проекту № 142

Чумак Тарас Олександрович

Зона відпочинку по вул. Святоволодимирівський

121

146

Карта аналізу проекту № 146

Хатманді Науфаль

Майдан народів

122

147

Карта аналізу проекту № 147

Дмитренко Наталія Іванівна

Реконструкція площі

123

148

Карта аналізу проекту № 148

Трофимова Юлія Олександрівна

Ремонт тротуарної доріжки за адресою вул. Лермонтова, 14 / вул. Правди, 37

124

152

Карта аналізу проекту № 152

Якубовський Ярослав Антонович

Реконструкція баскетбольного майданчика у «Парку Перемоги» (КП Титан)

125

153

Карта аналізу проекту № 153

Засуха Уляна Михайлівна

«Перлина» Дніпровського району

126

156

Карта аналізу проекту № 156

Балева Ганна Олександрівна

Благоустрій скверу Петра Калнишевського

127

157

Карта аналізу проекту № 157

Мельниченко Оксана Сергіївна

Облаштування волейбольного майданчику на території Заводського району

128

158

Карта аналізу проекту № 158

Киценко Оксана Вікторівна

В здоровом теле — здоровый дух

129

159

Карта аналізу проекту № 159

Шаповал Ірина Миколаївна

Алея відпочинку

130

160

Карта аналізу проекту № 160

Киценко Оксана Вікторівна

Пайп-парк (екстрим майданчик для велосипедистів, стрейтерів та роллерів )

131

162

Карта аналізу проекту № 162

Коробка Валерій Анатолійович

Відпочинково-оглядовий майданчик

132

164

Карта аналізу проекту № 164

Гончаров Олексій Оллександрович

Сучасна доріжка для пішоходів у 3-му Хортицькому мікрорайоні

133

165

Карта аналізу проекту № 165

Івженко Тамара Володимирівна

Благоустрій прилеглої території відділення соціально-побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю Комунарського району (вул. Парамонова, 11а) з улаштування зони відпочинку і зони для спортивних занять

134

166

Карта аналізу проекту № 166

Епіхіна  Юлія Михайлівна

Школа безпеки

135

167

Карта аналізу проекту № 167

Плєвако Володимир Володимирович

Будівництво Вволейбольних майданчиків

136

168

Карта аналізу проекту № 168

Шпирко Ігор Генадійович

Будівництво спортивно- оздоровчого майданчика для дітей віком від 2 до 7 років

137

169

Карта аналізу проекту № 169

Дяченко Клавдія Сидорівна

Капітальний ремонт твердого покриття (асфальту) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) комбінованого типу «Івушка» ЗМР

138

171

Карта аналізу проекту № 171

Чумаченко Олена Василівна

Мікрорайону школи №30 універсальний спортивний майданчик

139

172

Карта аналізу проекту № 172

Рудакова-Шатайлова Оксана Миколаївна

Англійська мова кожній дитині

140

173

Карта аналізу проекту № 173

Маркова Наталья Леонідівна

Сучасний спортивний мікрокомплекс на подвір’ї школи — джерело благородного, мирного дружнього змагання та здорового способу життя дітей та дороcлих

141

174

Карта аналізу проекту № 174

Попазова Надія Миколаївна

Облаштування території ДНЗ

142

175

Карта аналізу проекту № 175

Мамай Надія  Андріївна

Мій шкільний двір — моя оселя, з любов’ю й вірою у тебе!

143

176

Карта аналізу проекту № 176

 

 Барчук Володимир Іванович

Проект благоустрою прибудинкової території вулично-дорожньої мережі житлового кварталу будинків

144

178

Карта аналізу проекту № 178

Каліна Яна Ігорівна

Театр починається з вішалок, а школа з подвір’я

145

179
(об’єднаний з №170, №177)

Карта аналізу проекту № 179

Семенченко Людмила Євгенівна

Паркова зона «Водограй»

Зеніна Інеса Павлівна

Зона затишку та відпочинку «Сквер миру»

Полівода Вадим Борисович

Зона відпочинку та затишку «Сквер мрії»

146

180

Карта аналізу проекту № 180

Васильєв Андрій Олександрович

Сучасний тротуар для пішоходів у 3-му Хортицткому мікрорайоні біля будинків Задніпровська, 33, 39

147

181

Карта аналізу проекту № 181

Васильєв Андрій Олександрович

Реконструкція зупиночних комплексів загального користування громадського транспорту у 3-му Хортицькому мікрорайоні біля будинків Воронезька, 26-30, Воронезька, 3-5

148

182

Карта аналізу проекту № 182

Васильєв Андрій Олександрович

Сучасний тротуар для пішоходів у 3-му Хортицькому мікрорайоні біля будинків  за адресою Воронезька, 26-30, 30а

149

183

Карта аналізу проекту № 183

Васильєв Андрій Олександрович

Сучасний тротуар для пішоходів у 3-му Хортицткому мікрорайоні уздовж навчального закладу ДЮШ №4 до будинків за адресою Воронезька, 16,16а

150

185

Карта аналізу проекту № 185

Глушко Олександр Ігорович

Зупинковий комплекс «Вулиця Запорозька»

151

186

Карта аналізу проекту № 186

Саркісян Артур Єдікович

Благоустрій прибудинкової території житлового будинку за адресою Шкільна, 34

152

187

Карта аналізу проекту № 187

Левий Максим Володимирович

Перший крок до енергозбереження (ОСББ Лахтінська, 7а )

153

188

Карта аналізу проекту № 188

Гончаренко  Роиман Вікторович

Встановлення огорожі навколо школи

154

189

Карта аналізу проекту № 189

Іванова Світлана Валентинівна

Містечко майбутніх олімпійців. Реконструкція шкільного спортивного майданчика

155

191

Карта аналізу проекту № 191

Писарева Маргарита Львівна

Облаштування зони відпочинку у парку Перемоги зі спорудженням 4-х альтанок

156

192

Карта аналізу проекту № 192

Білоус Ірина Олександрівна

Благоустрій прилеглої території до дошкільного навчального закладу комбінованого типу №189 «Ромашка»

157

193

Карта аналізу проекту № 193

Загарулько Галина Валеріївна

Асфальтобетонне покриття пришкільної території ЗЗОШ №92

158

194

Карта аналізу проекту № 194

Лврік Вікторія Віталіївна

Ремонт асфальтного покриття ДНЗ №288

159

195

Карта аналізу проекту № 195

Корнієнко Валентина Вікторівна

Відкриття Всеукраїнського турніру «Кубок Хортиці» з пауерліфтінгу

160

196

Карта аналізу проекту № 196

Ганоцька Олена Юріївна

Облаштування дитячого майданчика на території площі Фестивальної

161

197

Карта аналізу проекту № 197

Полухіна Олена Миколаївна

Пошиття концертних костюмів

162

198

Карта аналізу проекту № 198

Табуринський Андрій Олександрович

Допомога юним футболістам вдосконалення міні-футболу

163

200

Карта аналізу проекту № 200

Меркулова Олеся Василівна

Сучасні павільйони — сучасним дошкільникам

164

201

Карта аналізу проекту № 201

Діденко Артем Валерійович

Активні дорожні знаки зі зворотнім зв’язком. Соціальні обмежувачі швидкості дорожнього руху

165

202

Карта аналізу проекту № 202

Дегтяр Ольга Володимирівна

Облаштування дитячого майданчика та скверу за адресою Новгородська, 13

166

203

Карта аналізу проекту № 203

Артюх Марина Вікторівна

Спортивний та гральний майданчики під відкритим небом для малечі та дорослих - футбол, баскетбол, вуличні тренажери гойдалки, гірки та інше у дворі домів по вул. Новгородська, 26б та Задніпровська, 13

167

205

Карта аналізу проекту № 205

Курінний Олександр Тарасович

Облаштування дитячого спортивного (футбольного) майданчика

168

206

Карта аналізу проекту № 206

Гречаник Сергій Миколайович

Енергія сонця на благо людей

169

207

Карта аналізу проекту № 207

Ткаченко Сергій Миколайович

Будівля спортивного майданчика для дорослих та дітей

170

209

Карта аналізу проекту № 209

Ткаченко Сергій Миколайович

Ремонт прибудинкових доріг, вимощення будинку та обладнання місць для паркування авто

171

210

Карта аналізу проекту № 210

Азарова Галина Володимирівна

Червона стрічка як символ небайдужості до проблем ВІЛ /СНІД у суспільстві

172

211

Карта аналізу проекту № 211

Журін Василь Олександрович

Реконструкція освітлення Шевченківського мікрорайону

173

215

Карта аналізу проекту № 215

Криворучко Дмитро Олександрович

Реконструкція футбольного поля по вул. Магістральній

174

216

Карта аналізу проекту № 216

Вертепа Галина Петрівна

Дошкільнятам затишок на подвір ї школи

175

217

Карта аналізу проекту № 217

Жукова Марина Олексіївна

Облаштування зони відпочинку на прибудинковій території

176

218

Карта аналізу проекту № 218

Татарова Ірина Іванівна

Облаштування актової зали школи

177

220

Карта аналізу проекту № 220

 Мосійченко – Боброва Людмила Василівна

Жити, як дихати

178

221

Карта аналізу проекту № 221

Мосійченко – Боброва Людмила Василівна

Спорт для всіх

179

223

Карта аналізу проекту № 223

Тарадай Дмитро Миколайович

Освещение пешеходных переходов дополнительными прожекторами на солнечных батареях

180

224

Карта аналізу проекту № 224

Жаботинський Руслан Леонідович

Стань Жаботинським

Перелік проектів, які з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів Запорізької міської ради не допущені до голосування

№ проекту

Карта
аналізу проекту

Автор проекту

Назва проекту

Результати розгляду Координаційної ради з урахуванням висновків  відповідного органу виконавчої влади

1

3

Карта аналізу проекту № 3

Кайола Євген Іванович

Створення «Парку Спорту» у 100 метровій водоохоронній зоні на території прибережної магістралі за торгівельними центрами «Епіцентр» та «City Mall» м. Запоріжжя

Земельна ділянка не належить до земель комунальної власності

2

20

Карта аналізу проекту № 20

Тимченко Володимир Володимирович

Дзюдо та Джитсу — виховання тіла і душі. Спорт розвиває та об’єднує людину. Ми розвиваємо спорт. Східні єдиноборства — це розвиток та невід’ємна частина загальної гармонії з собою і навколишнім світом

Не відноситься до об'єктів, які фінансуються з місцевого бюджету

3

45

Карта аналізу проекту № 45

Булат Лариса Леонідівна

Шкільний стадіон (модернізація спортивної площадки для відпочинку, заняття спортом мешканців району, їх дітей, їх онуків за пропозицією батьківського та квартальних комітетів)

Вже розпочато реконструкцію шкільного майдачику ЗЗШ №33

4

50

Карта аналізу проекту № 50

Зіненко Михайло Юрійович

Придніпровське відродження

На заначеній території заплановано будівництво дошкільного закладу

5

56

Карта аналізу проекту № 56

Циганов Геннадій Володимирович

Облаштування дитячого майданчику на території по вул. Полякова, 13,  розпочатого за кошти мешканців

Згідно плану розвитку району передбачено облаштування дитячого майданчику на цій території

6

61

Карта аналізу проекту № 61

Семак Інга Станіславівна

Зона відпочинку «Родина Єдина»

На заначеній території заплановано будівництво дитячого майданчика

7

121

Карта аналізу проекту № 121

Тарукина Тетяна Анатоліївна

Сквер з дитячим майданчиком

Наявність підземних інженерних комунікацій  обумовлює необхідність проведення земельних робіт у випадку аварійних ситуацій

8

122

Карта аналізу проекту № 122

Гаджиєва Шабінем Наметівна

Облаштування притулку для безхатченків

Для реалізації проекту необхідна установа, яка буде надавати послуги

9

123

Карта аналізу проекту № 123

Самарський Сергій Олексійович

Будівництво спортивного майданчика

Наявність підземних інженерних комунікацій  обумовлює необхідність проведення земельних робіт у випадку аварійних ситуацій

10

124

Карта аналізу проекту № 124

Лохманюк Світлана Володимирівна

Спортивний майданчик (футбольне, баскетбольне поле)

На місці реалізації проекту встановлений дитячий майданчик

11

129

Карта аналізу проекту № 129

Бугайчук Оксана Василівна

Сквер «Алея Випускників»

Роботи передбачені в проекті реконструкції ІІ черги пр.Маяковського до «Радуги» на 2017 рік

12

132

Карта аналізу проекту № 132

Щербина Максим Васильович

Створення у місті майданчику для вигулу собак

Створювати місце для вигулу собак згідно чинного законодавства у парку Трудової слави заборонено

13

134

Карта аналізу проекту № 134

Делалова Людмила Леонідівна

Підігрів холодної води для потреб мешканців будинку №78 по вул. Незалежної України альтернативним видом палива

Завдання носить фрагментарний  характер. Проект після оцінки перевищує 300,0 тис.грн.

14

142.а

Карта аналізу проекту № 142a

Федорченко Ірина Валентинівна

Сквер «Молодежный»

Розпочато виконання затвердженого проекту реконструкції пр. Маяковського та здійснюється виконання робіт

15

149

Карта аналізу проекту № 149

Колеснікова Олена Геннадіївна

Роллер площадка зі скейт-парком

Реалізація даного проекту передбачає провадження постійної підприємницької діяльності у наданні послуг

16

154

Карта аналізу проекту № 154

Кайола Наталя Антонівна

Подаруємо здоров’я і турботу нашим захисникам та дітям-інвалідам

Реалізація проекту за рахунок коштів бюджету міста неможлива через те, що кінцевим бенефіціаром буде виступати благодійний фонд

17

155

Карта аналізу проекту № 155

Левченко Віра Гаврилівна

Прославимо Вкраїну ми ділами, тому що молодь разом з нами. Зерно Добра посіємо повсюди зі Словом ми — непереможні люди

Недостатній художній рівень (за висновком члена Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України)

18

163

Карта аналізу проекту № 163

Удовиченко  Євген Андрійович

«Запорізькі дубки», як автентичний бренд міста

Проект носить фрагментарний характер і його можна розглядати лише як елемент завдання розвитку МАФ.

19

204

Карта аналізу проекту № 204

Іващенко Марія Федорівна

Квартал мрії

Витрати на реалізацію проекту перевищуватимуть 300 тис.грн.

20

208

Карта аналізу проекту № 208

Ткаченко Сергій Миколайович

Будівля альтанок з лавами біля під’їздів

Наявність підземних інженерних комунікацій  обумовлює необхідність проведення земельних робіт у випадку аварійних ситуацій

21

214

Карта аналізу проекту № 214

Бойко Ліна Василівна

Облаштування зони відпочинку «Диводвір»

На місці реалізації проекту знаходиться велика кількість комунікацій

22

222

Карта аналізу проекту № 222

Панні Лідія Леонідівна

Попередження екологічної катастрофи — Прочистка русла річки «Мокрої московки» —безпека мешканців міста Запоріжжя

Завищена вартість, невірно зазначене місце реалізації

 

Подані проекти

Перелік поданих бланків-заяв проектів, які претендують на реалізацію за рахунок коштів Громадського бюджету на 2017 рік

 

Автор проекту

Назва проекту

Результати розгляду

Результати голосування

Бланки-заяви проектів

1

Волкова Тетяна Ігорівна

За здоров’ям — на сучасний ігровий майданчик

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№1 Волкова Т.І.

2

Сукач Наталя Петрівна

На прогулянку з радістю

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№2 Сукач Н.П.

3

Кайола Євген Іванович

Створення «Парку Спорту» у 100 метровій водоохоронній зоні на території прибережної магістралі за торгівельними центрами «Епіцентр» та «City Mall» м. Запоріжжя

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№3 Кайола Є.І.

4

Мамунчак Тетяна Володимирівна

Маленьким ніжкам — добрі доріжки

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№4 Мамунчак Т.В.

5

Луценко Тетяна Олексіївна

Здорові діти — здорова нація. Влаштування спортивного майданчику на території ДНЗ №5 «Промінь» безпечним покриттям та спортивним обладнанням

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№5 Луценко Т.О.

6

Назаренко Олександра Сергіївна

Прибирання балки у Вознесенівському районі та створення скверу

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №7 та №8, розробити спільний проект

Одноголосно

№6 Назаренко О.С.

7

Серпокрил Іван Володимирович

Створення скейт-парку у Вознесенівському районі

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №6 та №8, розробити спільний проект

Одноголосно

№7 Серпокрил І.В.

8

Ружицький Дмитро Валентинович

Створення велопарку у Вознесенівському районі

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №6 та №7, розробити спільний проект

Одноголосно

№8 Ружицький Д.В.

9

Яблонських Тетяна Миколаївна

Територія дитячого садка — місце для ігор, відпочинку, спорту та пізнавального розвитку дітей

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№9 Яблонських Т.М.

10

Булат Світлана Григорівна

Територія здоров'я та радості

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№10 Булат С.Г.

11

Патрушева Ірина Анатоліївна

Хто спортом займається, той сили набирається

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№11 Патрушева І.А.

12

Кузьменко Віра Анатоліївна

Нове життя шкільного подвір’я

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№12 Кузьменко В.А.

13

Воробйов Олександр Дмитрович

Майданчик для мініфутболу

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№13 Воробйов О.Д.

14

Терещенко Алла Геннадьевна

Строительство комплексной детско-юношеской спортивной площадки на б. Центральный, 3, (workout — доступный спорт)

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№14 Терещенко А.Г.

15

Недолуга Юрій Анатолійович

Благоустрій шкільного подвір’я спеціалізованої школи фізичної культури №18

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№15 Недолуга Ю.А.

16

Кінчевська Любов Георгіївна

«Громадська приймальня з питань ОСББ». Безкоштовна допомога з питань ОСББ при Запорізькій міський раді

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 № 23, оскільки реалізація проекту не обмежується одним роком, функціонування громадської приймальні потребуватиме фінансових ресурсів на утримання та обслуговування)

за — 7 членів ради;
проти — 2 члена ради;
утримались — 3 члена ради

№16 Кінчевська Л.Г.

17

Головко Костянтин Вікторович

Пілот-проект «Сфера». Захист городян від росту комунальних тарифів на опалення. Комплекс технічних заходів для багатоквартирного будинку

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№17 Головко К.В.

18

Плахтій Тамара Яківна

«Кольоровий світ дитинства», створення структурно-функціональної екосистеми в дошкільному закладі «Облаштування міні-парку та реконструкція спортивного майданчика в ДНЗ №244 «Біла лілея» м. Запоріжжя

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№18 Плахтій Т.Я.

19

Васильєва Тетяна Миколаївна

«Алея миру»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№19 Васильєва Т.М.

20

Тимченко Володимир Володимирович

Дзюдо та Джитсу — виховання тіла і душі. Спорт розвиває та об’єднує людину. Ми розвиваємо спорт. Східні єдиноборства — це розвиток та невід’ємна частина загальної гармонії з собою і навколишнім світом

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№20 Тимченко В.В.

21

Федотенко Людмила Вікторівна

Виконати реконструкцію пішохідного тротуару від вул. Хорт. Шосе (магазин АТБ) вздовж будинку вул. Рубана, 20 до кола 18 мікрорайона

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№21 Федотенко Л.В.

22

Мукомел Людмила Вікторівна

Світле майбутнє для наших дітей

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№22 Мукомел І.А.

23

Скиртач-Кукіна Олена Євгеніївна

Проект поліпшення умов отримання освіти громадянами Дніпровського району на базі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №81 Запорізької міської ради Запорізької області

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№23 Скиртач-Кукіна О.Є.

24

Кіченко Ірина Володимирівна

Створення безпечних умов для активного фізичного та пізнавального розвитку дошкільнят на території дошкільного навчального закладу (Центру розвитку дитини) «Надія»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№24 Кіченко І.В.

25

Яценко Ольга Вячеславівна

Ремонт пішохідних доріжок у ДНЗ №175 «Нові доріжки — цілі ніжкі»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№25 Яценко О.В.

26

Гончарова Катерина Вікторівна

Реконструкція пішохідної доріжки вздовж ДНЗ №282 та ЗЗОШ №32 )вул. 14 жовтня, 19 — 14 Жовтня, 13) для підходу дітей до навчального закладів

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№26 Гончарова К.В.

27

Тахмазов Вахід Ісмаїл

Дружня сім'я! Разом — сильніші! Мультимедійний спортивний майданчик

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№27 Тахмазов В.І.

28

Свєрліков Володимир Леонідович

Установка энергосберегающих металлопластиковых окон в 5 (пяти) подъездах 9-этажного дома по адресу: ул. М.Судца,9, окна междуэтажные

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№28 Свєрліков В.Л.

29

Майборода Оксана Михайлівна

Дитячий ігровий майданчик

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№29 Майборода О.М.

30

Собержанський Костянтин Миколайович

Благоустрій території житлового району по вул. Лахтинська, 10, 10б

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№30 Собержанський К.М.

31

Давиденко Любов Олександрівна

Турбота про людей похилого віку та людей з особливими вадами

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент охорони здоров’я)

Одноголосно

№31 Давиденко Л.О.

32

Водяницька Галина Анатоліївна

Безпечний проїзд в країну знань

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№32 Водяницька Г.А.

33

Водяницька Галина Анатоліївна

Здорова дитина — щаслива країна

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№33 Водяницька Г.А.

34

Панова Нєоніла Андріївна

Райдужне дитинство для дітей «Радуги»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№34 Панова Н.А.

35

Трапезіна Тетяна миколаївна

Благоустрій території Запорізької гімназії №31

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№35 Трапезіна Т.М.

36

Шаповал Ірина Леонідівна

Еко-майданчик «Запорізькі козачата»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№36 Шаповал І.Л.

37

Абраменко Тетяна Миколаївна

Благоустрій спортивного майданчика, облаштування вело- та бігової доріжки

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№37 Абраменко Т.М.

38

Дегтяр Анжеліка Петрівна

Зона естетичного розвитку дітей дошкільного віку під відкритим небом

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№38 Дегтяр А.П.

39

Гур'янова Наталія Григорівна

Безпечне дитинство

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№39 Гур'янова Н.Г.

40

Буглаєва Світлана Юріївна

Впровадження інноваційних технологій у навчанні

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№40 Буглаєва С.Ю.

41

Алимова Тетяна Сергіївна

Казкове подвір’я у садочку

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№41 Алимова Т.С.

42

Москаленко Анастасія Марківна

Школі — спортивний майданчик

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№42 Москаленко А.М.

43

Дячук Світлана Миколаївна

Кабінет — творча лабораторія учителя та учня

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№43 Дячук С.М.

44

Чуприна Ірина Володимирівна

Центр соціальної роботи з населенням як інноваційна модель виховання і соціального захисту дітей та дорослих — Сквер миру

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№44 Чуприна І.В.

45

Булат Лариса Леонідівна

Шкільний стадіон (модернізація спортивної площадки для відпочинку, заняття спортом мешканців району, їх дітей, їх онуків за пропозицією батьківського та квартальних комітетів)

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№45 Булат Л.Л.

46

Петрик Олена Олександрівна

Ми вивчаємо правила дорожнього руху

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№46 Петрик О.О.

47

Тоболовська Світлана Павлівна

Дитячий ігровий майданчик у дворі гімназії

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№47 Тоболевська С.П.

48

Полєщук Катерина Володимирівна

Встановлення «лежачих» поліцейських у Дніпровському районі

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№48 Полєщук К.В.

49

Черниш Наталія Михайлівна

Здорові діти — здорове майбутнє

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№49 Черниш Н.М.

50

Зіненко Михайло Юрйович

Придніпровське відродження

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№50 Зіненко М.Ю.

51

Федосенко Марія Миколаївна

Бібліотечне подвір'я «Читаємо. Граємо. Відпочиваємо.» для сімейного відпочинку мешканців Запоріжжя Лівого

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№51 Федосенко М.М.

52

Матрій Андрій Кліментійович

Всеукраїнський електронний реєстр порушених прав громадян «Зворотній зв’язок»

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 №23, оскільки реалізація проекту не обмежується одним роком, функціонування громадських приймалень потребуватиме фінансових ресурсів на утримання та обслуговування)

за — 10 членів ради;
проти — 0;
утримались — 1 член ради

№52 Матрій А.К.

53

Івахненко Наталія Павлівна

Безпечний тротуар для учнів

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№53 Івахненко Н.П.

54

Циганов Геннадій Володимирович

Облаштування під’їзних шляхів (дорожнього покриття) до Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК №63)

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№54 Циганов Г.В.

55

Циганов Геннадій Володимирович

Облаштування під'їзних та пішохідних шляхів та водовідведення через облаштування відмостків та асфальтування пішохідних зон та фрагментів дорожнього покриття до дощкільного підрозділу Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК №63), що розміщується за адресою вул. Цитрусова, 6а

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№55 Циганов Г.В.

56

Циганов Геннадій Володимирович

Облаштування дитячого майданчику на території по вул. Полякова, 13, розпочатого за кошти мешканців

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№56 Циганов Г.В.

57

Циганов Геннадій Володимирович

Ремонт та облаштування 10 (десяти) санітарних блоків Запорізького навчально-виховного комплексу №63 Запорізької міської ради Запорізької області (ЗНВК №63)

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№57 Циганов Г.В.

58

Шиленков Сергій Сергійович

Енергоефективні вікна — один з етапів на шляху до добробуту мешканців дому

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№58 Шиленков С.С.

59

Диба Людмила Миколаївна

Мій дім — Кічкас

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№59 Диба Л.М.

60

Теслюк Марія Вадимівна

Стадіон Молодіжний. Будь здоровим — живи активно.

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№60 Теслюк М.В.

61

Семак Інга Станіславівна

Зона відпочинку «Родина Єдина»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№61 Семак І.С.

62

Павлєєва Світлана Володимирівна

Здорова дитина — щаслива родина

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№62 Павлеєва С.В.

63

Чалпанов Василій Іванович

Світлий двір

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№63 Чалпанов В.І.

64

Мартиненко Олена Василівна

Облаштування території ЗЗШ №65

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№64 Мартиненко О.В.

65

Чередник Геннадій Георгійович

Здоров'я — це найбільший скарб

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№65 Чередник Г.Г.

66

Краснокутська Ганна Валеріївна

Природно-естетичне виховання дітям

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№66 Краснокутська Г.В.

67

Краснокутська Ганна Валеріївна

Школа світлофорних наук

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№67 Краснокутська Г.В.

68

Кирієнко Сергій Васильович

Ремонт під'їзних шляхів до установи соціального захисту

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№68 Кирієнко С.В.

69

Адаменко Світлана Валеріївна

Здорові й спритні дошкільнята — щасливі всі матусі й тата

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№69 Адаменко С.В.

70

Іванова Катерина Володимирівна

Комп’ютерний клас з візіонарієм

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№70 Іванова К.В.

71

Іванова Катерина Володимирівна

Сходинка до іноземних мов

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№71 Іванова К.В.

72

Цуканова Марина Валеріївна

Наші діти — наше майбутнє

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№72 Цуканова М.В.

73

Якшина Валентина Петрівна

Обладнання дитячих ігрових та спортивно-ігрового майданчика

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№73 Якшина В.П.

74

Бондарчук Ірина Олександрівна

Будівництво шкільного майданчика для проведення навчально-виховних заходів у Запорізькій загальноосвітній школі І – ІІ ступенів №13 Запорізької міської ради Запорізької області

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№74 Бондарчук І.О.

75

Башкардіна Олена Петрівна

Сучасному учню — сучасні освітні технології

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№75 Башкардіна О.П.

76

Пашкульська Ганна Григорівна

Облаштування ігрових майданчиків у дитячому садку

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№76 Пашкульська Г.Г.

77

Мельниченко Юрій Миколайович

Освітлення місць загального користування світлодіодними стрічками (24 В) з альтернативним джерелом енергії у будинках по вул. Глісерна, 18 та по вул. Штурмова, 5

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№77 Мельниченко Ю.М.

78

Карпова Вікторія Юріївна

Благоустрій пішохідної алеї

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати два проекти в спільний (з проектом №79)

Одноголосно

№78 Карпова В.Ю.

79

Таран Ілона Анатоліївна

Укладка тротуарної плитки на пішохідній алеї

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати два проекти в спільний (з проектом №78)

Одноголосно

№79 Таран І.А.

80

Доценко Олена Сергіївна

Капітальний ремонт плескального басейна

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№80 Доценко О.С.

81

Гайворонська Юлія Сергіївна

Ремонт пішохідних доріжок «Стежки до країни дитинства». Ремонт тіньових навісів «Зона відпочинку»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№81 Гайворонська Ю.С.

82

Глущенко Микола Григорович

Ремонт внутрішньо квартальних доріг та тротуарів біля управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№82 Глущенко М.Г.

83

Бовсуновська Тетяна Григорівна

Дивовижні здоров’ячки — діти нашої Землі

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№83 Бовсуновська Т.Г.

84

Касьяненко Олена Олексіївна

Парк для всіх

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№84 Касьяненко О.О.

85

Панова Ангеліна Дмитрівна

Жити по-новому

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№85 Панова А.Д.

86

Єрьоміна Тамара Іванівна

Світломузикальний фонтан «Перлина Запоріжжя»

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№86 Єрьоміна Т.І.

87

Отисько Яна Сергіївна

Здорові діти — майбутнє Запоріжжя

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№87 Отисько Я.С.

88

Тихоновська Олександра Сергіївна

Дизайн та встановлення полімерпіщаних люків на тротуарах пр. Соборного

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№88 Тихоновська О.С.

89

Подковінська Анастасія Вікторівна

Установка стаціонарних біноклів на оглядових майданчиках Запоріжжя

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№89 Подковінська А.В.

90

Ніконова Олена Євгенівна

I Swim — розумний басейн

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№90 Ніконова О.Є.

91

Величко Анастасія Андріївна

Вільна бібліотека

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№91 Величко А.А.

92

Дорошенко Ірина Володимирівна

Зона відпочинку по вул. «Військбуд»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№92 Дорошенко І.В.

93

Литкін Валерій Віталійович

Спортивна зона здоров'я

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№93 Литкін В.В.

94

Іржавська Євгенія Вікторівна

Рівненьки доріжки для маленькіх ніжок

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№94 Іржавська Є.В.

95

Петухова Ольга Олександрівна

Облаштування зеленої зони біля будівлі УПСЗН ЗМР по Заводському району

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№95 Пєтухова О.О.

96

Петренко Наталя Федорівна

Спотривний майданчик «Багряні вітрила»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№96 Петренко Н.Ф.

97

Іванова Людмила Григорівна

Облаштування зони відпочинку у парку імені Гагаріна з упорядкуванням танцювального майданчику та шахової альтанки

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№97 Іванова Л.Г.

98

Зубенко Максим Віталійович

Реконструкція спортивного майданчика в Запорізькій суспільно-гуманітарній гімназії №27 Запорізької міської ради Запорізької області

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№98 Зубенко М.В.

99

Бєляєв Валерій Веніамінович

Основи ком ютерної грамотності та Інтернет — ветеранам міста

Передати відповідному органу виконавчої влади (управління з питань соціального захисту населення)

Одноголосно

№99 Бєляєв В.В.

100

Карагодіна Дарія Олександрівна

Облаштування садової території для дітей і дорослих з інвалідністю та мешканців вулиці Фортечної — літніх осіб, дітей, підлітків та їхніх родин

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№100 Карагодіна Д.О.

101

Іванісова Олена Валеріївна

Велосипедная площадка с велопарковкой

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№101 Іванісова О.В.

102

Гончаренко Світлана Валеріївна

Облаштування школи — облаштування міста

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№102 Гончаренко С.В.

103

Клюквачова Ольга Володимирівна

Майдан «Галявина казок»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№103 Клюквачова О.В.

104

Чирва Дар’я Сергіївна

Запоріжжя — місто рівних можливостей

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№104 Чирва Д.С.

105

Левчишина Олена Михайлівна

Забезпечення рівного доступу до культурних цінностей незахищеним категоріям населення

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№105 Левчишена О.М.

106

Писарева Ріта Михайлівна

Заміна паркану навколо ДНЗ №272 по вул. Василя Сергієнко в Хортицькому районі

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№106 Пісарева Р.М.

107

Григоренко Ірина Володимирівна

Доріжка здоров'я — якісний тротуар для щоденної спортивної ходьби, бігу, катання для дошкільнят з неспецифічними захворюваннями органів дихання.

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№107 Григоренко І.В.

108

Алфьорова Лариса Сергіївна

Розвиваємось разом

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№108 Алфьорова Л.С.

109

Трохименко Елла Валентинівна

Наш чудовий двір — облаштування спортивного та ігрових майданчиків сучасним, цікавим, дієвим, безпечним обладнанням

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№109 Трохименко Е.В.

110

Пилипенко Анна Вікторівна

Благоустрій дошкільних закладів Запоріжжя — вклад у майбутнє нашого міста

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№110 Пилипенко А.В.

111

Бровко Олександра Володимирівна

Територія здоров’я «Гармонія» (тренажерний зал)

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№111 Бровко О.В.

112

Романцова Світлана Вікторівна

О спорт — ты мир! Реконструкція спорт. майданчика ЗЗОШ №51 з полем для міні-футболу зі штучним покриттям

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№112 Романцова С.В.

113

Радченко Валентина Борисівна

Хочемо бути здоровими в гарній і затишній «Смородинці» (заміна вікон )

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№113 Радченко В.Б.

114

Іванішина Олена Анатоліївна

Дитячий майданчик «Клич друзів — граймо разом»

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№114 Іванішина О.А.

115

Гудко Наталія Григорівна

Сучасним дітям — сучасне середовище

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№115 Гудко Н.Г.

116

Бабич Анастасія Іванівна

Маленьким ніжкам по безпечним доріжкам

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№116 Бабич А.І.

117

Готовець Любов Олександрівна

Зробимо територію закладу безпечною

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№117 Готовець Л.О.

118

Клетинська Світлана Олександрівна

Наші діти — наше майбутнє

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№118 Клетинська С.О.

119

Дробишева Олена Михайлівна

Уважні пішоходи

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№119 Дробишева О.М.

120

Кірпа Олена Анатоліївна

Заміна вікон в ДНЗ (ясла-садок) №107 «Зоряний»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№120 Кірпа О.А.

121

Таручкіна Тетяна Анатоліївна

Сквер з дитячим майданчиком

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№121 Таручкіна Т.А.

122

Гаджиєва Шабінем Наметівна

Облаштування притулку для безхатченків

Передати відповідному органу виконавчої влади (управління з питань соціального захисту населення)

Одноголосно

№122 Гаджиєва Ш.Н.

123

Самарський Сергій Олексійович

Будівництво спортивного майданчика

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№123 Самарський С.О.

124

Лохманюк Світлана Володимирівна

Спортивний майданчик (футбольне, баскетбольне поле)

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№124 Лохманюк С.В.

125

Афанасьєва Анна Олександрівна

Дом для машин (благоустройство дворовой парковочной зоны)

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№125 Афанасьєва Г.О.

126

Сиволап Юлія Олександрівна

Ворота школи — вхід до Країни Знань

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №127 та №178 і розробити спільний проект

Одноголосно

№126 Сиволап Ю.О.

127

Васильєва Олена Григорівна

Здорова дитина — сильна країна

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №126 та №178 і розробити спільний проект

Одноголосно

№127 Васильєва О.Г.

128

Мимоход Юлія Олександрівна

Термомодернізація багатоповерхового житлового будинку по вул. Курузова, 11

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№128 Мимоход Ю.О.

129

Бугайчук Оксана Василівна

Сквер «Алея Випускників»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№129 Бугайчук О.В.

130

Онищенко Олександр Володимирович

Сквер «Алея Радуга»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№130 Онищенко О.В.

131

Кириченко Юрій Віталійович

Пневматический тир «Промінь» содействие самообороне города

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 № 23, оскільки реалізація проекту не обмежується одним роком, функціонування тиру потребуватиме фінансових ресурсів на утримання та обслуговування)

за — 9 членів ради;
проти — 2 члена ради;
утримались — 0

№131 Кириченко Ю.В.

132

Щербина Максим Васильович

Створення у місті майданчику для вигулу собак

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№132 Щербина М.В.

133

Осадча Тетяна Валеріївна

Спорт зал — просто неба

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№133 Осадча Т.В.

134

Делалова Людмила Леонідівна

Підігрів холодної води для потреб мешканців будинку №78 про вул. Незалежної України альтернативним видом палива

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№134 Делалова Л.Л.

135

Делалова Людмила Леонідівна

Освітлення місць загального користування та живлення насосу ІТП будинку №78 по вул. Незалежної України альтернативним джерелом енергії

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№135 Делалова Л.Л.

136

Ніконов Олександр Віталійович

Геліос-18 — світлодіодне освітлення сонячними панелями громадських місць та двору

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№136 Ніконов О.В.

137

Щербак Євгенія Олександрівна

Забава-ленд — центр толерантності та сприяння здоров’ю

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№137 Щербак Є.О.

138

Вельможко Юлія Вікторівна

Майданчик «street workout»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№138 Вельможко Ю.В.

139

Татевосян Олена Яківна

Ремонт придомової території по вул. Гагаріна, 3 перетин з вул. Яценка

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКХ)

Одноголосно

№139 Татевосян О.Я.

140

Ващенкова Інна Сергіївна

Збережемо тепло наших дітей

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№140 Ващенкова І.С.

141

Бабак Олена Вікторівна

Дитячому садочку — сучасний спортивно-ігровий майданчик

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№141 Бабак О.В.

142

Чумак Тарас Олександрович

Зона відпочинку по вул. Святоволодимирівський

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№142 Чумак Т.О.

142а

Федорченко Ірина Валентинівна

Сквер «Молодежный»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент культури і туризму)

Одноголосно

№142а Федорченко І.В.

143

Костинський Володимир Валерійович

Створення реабілітаційного центру допомоги учасникам бойових дій та патріотичного виховання молоді «Відродження»

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №144 та №145, розробити спільний проект

Одноголосно

№143 Костинський В.В.

144

Гурська Ніна Миколаївна

Створення центру допомоги учасникам бойових дій

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №143 та №145, розробити спільний проект

Одноголосно

№144 Гурська Н.М.

145

Присенко Сергій Володимирович

Створення психологічного реабілітаційного центру для учасникам бойових дій

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №143 та №144, розробити спільний проект

Одноголосно

№145 Присенко С.В.

146

Хатманді Науфаль

Майдан народів

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент архітектури та містобудування)

Одноголосно

№146 Хатманді Н.

147

Дмитренко Наталія Іванівна

Реконструкція площі

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент архітектури та містобудування)

Одноголосно

№147 Дмитренко Н.І.

148

Трофимова Юлія Олександрівна

Ремонт тротуарної доріжки за адресою вул. Лермонтова,14 / вул. Правди, 37

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№148 Трофимова Ю.О.

149

Колеснікова Олена Геннадіївна

Роллер площадка зі скейт-парком

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№149 Колеснікова О.Г.

150

Єрьоменко Надія Володимирівна

Школа дитячо-батьківської етики

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 №23, оскільки реалізація проекту не обмежується одним роком, функціонування таких шкіл потребуватиме фінансових ресурсів на утримання та обслуговування)

Одноголосно (запропонувати автору проекту направити лист до департаменту освіти і науки з пропозицією включити зазначене в проекті питання до плану роботи на наступний рік)

№150 Єрьоменко Н.В.

151

Дідур Ірина Іванівна

Соціальний проект — центр реабілітації тварин «Територія добра»

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 №23, оскільки реалізація проекту знаходиться поза межами компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів (Центр реабілітації тварин не належить до комунальної власності. Крім того, строк реалізації проекту не обмежується одним роком та в подальшому передбачає витрати на утримання та обслуговування)

Одноголосно

№151 Дідур І.І.

152

Якубовський Ярослав Антонович

Реконструкція баскетбольного майданчика у «Парку Перемоги» (КП Титан)

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№152 Якубовський Я.А.

153

Засуха Уляна Михайлівна

«Перлина» Дніпровського району

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№153 Засуха У.М.

154

Кайола Наталя Антонівна

Подаруємо здоров'я і турботу нашим захисникам та дітям-інвалідам

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№154 Кайола Н.А.

155

Левченко Віра Гаврилівна

Прославимо Вкраїну ми ділами, тому що молодь разом з нами. Зерно Добра посіємо повсюди зі Словом ми — непереможні люди

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент культури і туризму)

Одноголосно

№155 Левченко В.Г.

156

Балева Ганна Олександрівна

Благоустрій скверу Петра Калнишевського

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№156 Балєва Г.О.

157

Мельниченко Оксана Сергіївна

Облаштування волейбольного майданчику на території Заводського району

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№157 Мельниченко О.С.

158

Киценко Оксана Вікторівна

В здоровом теле — здоровый дух

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№158 Киценко О.В.

159

Шаповал Ірина Миколаївна

Алея відпочинку

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№159 Шаповал І.М.

160

Киценко Оксана Вікторівна

Пайп – -парк (екстрим майданчик для велосипедистів, стрейтерів та роллерів )

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№160 Киценко О.В.

161

Адамян Тетяна Альбертівна

Детский спортивный комплекс Левое Запорожье

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 № 23, оскільки реалізація проекту носить фрагментарний характер (передбачена лише реконструкція, відсутні кошти на оснащення), а також проект передбачає в подальшому витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту)

Одноголосно

№161 Адамян Т.А.

162

Коробка Валерій Анатолійович

Відпочинково-оглядовий майданчик

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№162 Коробка В.А.

163

Удовиченко Євген Андрійович

«Запорізькі дубки», як автентичний бренд міста

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент культури і туризму)

Одноголосно

№163 Удовіченко Є.А.

164

Гончаров Олексій Оллександрович

Сучасна доріжка для пішоходів у 3–му Хортицькому мікрорайоні

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№164 Гончаров О.О.

165

Івженко Тамара Володимирівна

Благоустрій прилеглої території відділення соціально-побутової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю Комунарського району (вул. Парамонова, 11а) з улаштування зони відпочинку і зони для спортивних занять

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№165 Івженко Т.В.

166

Епіхіна Юлія Михайлівна

Школа безпеки

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№166 Епіхіна Ю.М.

167

Плєвако Володимир Володимирович

Будівництво волейбольних майданчиків

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№167 Плевака В.В.

168

Шпирко Ігор Генадійович

Будівництво спортивно-оздоровчого майданчика для дітей віком від 2 до 7 років

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№168 Шпирко І.Г.

169

Дяченко Клавдія Сидорівна

Капітальний ремонт твердого покриття (асфальту) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) комбінованого типу «Івушка» ЗМР

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№169 Дяченко К.С.

170

Семенченко Людмила Євгенівна

Паркова зона «Водограй»

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №177 та №179, розробити спільний проект

Одноголосно

№170 Семченко Л.Є.

171

Чумаченко Олена Василівна

Мікрорайону школи №30 універсальний спортивний майданчик

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№171 Чумаченко О.В.

172

Рудакова-Шатайлова Оксана Миколаївна

Англійська мова кожній дитині

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№172 Рудакова-Шатайлова О.М.

173

Шаркова Наталья Леонідівна

Сучасний спортивний мікрокомплекс на подвір'ї школи — джерело благородного, мирного дружнього змагання та здорового способу життя дітей та доровлих

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№173 Шаркова Н.Л.

174

Попазова Надія Миколаївна

Облаштування території ДНЗ

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№174 Попазова Н.М.

175

Мамай Надія Андріївна

Мій шкільний двір — моя оселя, з любов'ю й вірою у тебе!

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№175 Мамай Н.А.

176

Барчук Володимир Іванович

Проект благоустрою прибудинкової території вулично-дорожньої мережі житлового кварталу будинків

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№176 Барчук В.І.

177

Зеніна Інеса Павлівна

Зона затишку та відпочинку «Сквер миру»

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №170 та №179, розробити спільний проект

Одноголосно

№177 Зеніна І.П.

178

Каліна Яна Ігорівна

Театр починається з вішалок , а школа — з подвір’я

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №126 та №127, розробити спільний проект

Одноголосно

№178 Каліна Я.І.

179

Подлівода Вадим Борисович

Зона відпочинку та затишку «Сквер мрії»

Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики організувати зустріч з автором проекту та запропонувати об’єднати свій проект з проектами №177 та №170, розробити спільний проект

Одноголосно

№179 Полівода В.Б.

180

Васильєв Андрій Олександрович

Сучасний тротуар для пішоходів у 3-му Хортицткому мікрорайоні біля будинків Задніпровська, 33, 39

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№180 Васильєв А.О.

181

Васильєв Андрій Олександрович

Реконструкція зупиночних комплексів загального користування громадського транспорту у 3-у Хортицькому мікрорайоні біля будинків Воронезька, 26-30, Воронезька, 3-5

Передати відповідному органу виконавчої влади (управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку)

Одноголосно

№181 Васильєв А.О.

182

Васильєв Андрій Олександрович

Сучасний тротуар для пішоходів у 3-му Хортицькому мікрорайоні біля будинків за адресою Воронезька, 26-30, 30а

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№182 Васильєв А.О.

183

Васильєв Андрій Олександрович

Сучасний тротуар для пішоходів у 3-му Хортицткому мікрорайоні уздовж навчального закладу ДЮШ №4 до будинків за адресою Воронезька, 16, 16а

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№183 Васильєв А.О.

184

Глушко Олександр Ігорович

Облаштування робочого місця консьєржа в багатоповерховому будинку серії 480

Відхилити (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 № 23, оскільки реалізація проекту знаходиться поза межами компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів)

Одноголосно

№184 Глушко О.І.

185

Глушко Олександр Ігорович

Зупинковий комплекс «Вулиця Запорозька»

Передати відповідному органу виконавчої влади (управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку)

Одноголосно

№185 Глушко О.І.

186

Саркісян Артур Єдікович

Благоустрій прибудинкової території житлового будинку за адресою Шкільна, 34

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№186 Саркісян А.Є.

187

Левий Максим Володимирович

Перший крок до енергозбереження (ОСББ Лахтінська, 7а )

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№187 Левий М.В.

188

Гончаренко Роман Вікторович

Встановлення огорожі навколо школи

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№188 Гончаренко Р.В.

189

Іванова Світлана Валентинівна

Містечко майбутніх олімпійців. Реконструкція шкільного спортивного майданчика

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№189 Іванова С.В.

190

Маркіна Наталія Василівна

Центр підтримки тварин «Вірність». Допоможи бездомній тварині знайти свій будинок

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 № 23, оскільки реалізація проекту в подальшому передбачає витрати на утримання та обслуговування)

за — 10 членів ради;
проти — 0;
утримались – 1 член ради

№190 Маркіна Н.В.

191

Писарева Маргарита Львівна

Облаштування зони відпочинку у парку Перемоги зі спорудженням 4-х альтанок

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№191 Писарєва М.Л.

192

Білоус Ірина Олександрівна

Благоустрій прилеглої території до дошкільного навчального закладу комбінованого типу №189 «Ромашка»

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№192 Білоус І.О.

193

Загарулько Галина Валеріївна

Асфальтобетонне покриття пришкільної території ЗЗОШ №92

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№193 Загорулько Г.В.

194

Лаврік Вікторія Віталіївна

Ремонт асфальтного покриття ДНЗ №288

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№194 Лаврік В.В.

195

Корнієнко Валентина Вікторівна

Відкриття Всеукраїнського турніру «Кубок Хортиці» з пауерліфтінгу

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент спорту, сім’ї та молоді)

Одноголосно

№195 Корнієнко В.В.

196

Ганоцька Олена Юріївна

Облаштування дитячого майданчика на території площі Фестивальної

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№196 Ганоцька О.Ю.

197

Полухіна Олена Миколаївна

Пошиття концертних костюмів

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент культури і туризму)

Одноголосно

№197 Полухіна О.М.

198

Табурянський Андрій Олександрович

Допомога юним футболістам вдосконалення міні-футболу

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент спорту, сім’ї та молоді)

Одноголосно

№198 Табурянський А.О.

199

Агаркова Наталя Вікторівна

Створення у Запоріжжі медіа громади у рамках проекту Урбан–радіо (за назву радіо проголосує громада). Створення та розвиток медіа – майданчика для вираження інтересів мешканців Запоріжжя

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 №23, оскільки строк реалізації проекту не обмежується одним роком та в подальшому передбачає витрати на утримання та обслуговування)

Одноголосно

№199 Агаркова Н.В.

200

Меркулова Олеся Василівна

Сучасні павільйони — сучасним дошкільникам

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№200 Меркулова О.В.

201

Діденко Артем Валерійович

Активні дорожні знаки зі зворотнім зв’язком. Соціальні обмежувачі швидкості дорожнього руху

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№201 Діденко А.В.

202

Дегтяр Ольга Володимирівна

Облаштування дитячого майданчика та скверу за адресою Новгородська, 13

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№202 Дегтяр О.В.

203

Артюх Марина Вікторівна

Спортивний та гральний майданчики під відкритим небом для малечі та дорослих — футбол, баскетбол, вуличні тренажери, гойдалки, горки та інше у дворі домів по вул. Новгородська, 26-б та Задніпровська, 13

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№203 Артюх М.В.

204

Іващенко Марія Федорівна

Квартал мрії

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№204 Іващенко М.Ф.

205

Курінний Олександр Тарасович

Облаштування дитячого спортивного (футбольного) майданчика

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№205 Курінний О.Т.

206

Гречаник Сергій Миколайович

Енергія сонця на благо людей

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№206 Гричаник С.М.

207

Ткаченко Сергій Миколайович

Будівля спортивного майданчика для дорослих та дітей

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№207 Ткаченко С.М.

208

Ткаченко Сергій Миколайович

Будівля альтанок з лавами біля під’їздів

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№208 Ткаченко С.М.

209

Ткаченко Сергій Миколайович

Ремонт прибудинкових доріг, вимощення будинку та обладнання місць для паркування авто

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№209 Ткаченко С.М.

210

Азарова Галина Володимирівна

Червона стрічка як символ небайдужості до проблем ВІЛ/СНІД у суспільстві

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент архітектури та містобудування)

Одноголосно

№210 Азарова Г.В.

211

Журін Василь Олександрович

Реконструкція освітлення Шевченківського мікрорайону

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№211 Журін В.О.

212

Гетманчук Євген Іванович

Проект соціальної та професійної реабілітації демобілізованих учасників АТО

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 №23, оскільки проект в подальшому передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищує вартість його реалізації, та не обмежується одним роком)

Одноголосно

№212 Гетманчук Є.І.

213

Черевата Ірина Євгенівна

О. Хортиця. Район балки Громушиної. Благоустрій

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 № 23, оскільки реалізація знаходиться поза межами компетенції Запорізької міської ради та її виконавчих органів (територія Національного заповідника «Хортиця»)

Одноголосно

№213 Черевата І.Є.

214

Бойко Ліна Василівна

Облаштування зони відпочинку «Диводвір»

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№214 Бойко Л.В.

215

Криворучко Дмитро Олександрович

Реконструкція футбольного поля по вул. Магістральній

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№215 Криворучко Д.О.

216

Вертепа Галина Петрівна

Дошкільнятам затишок на подвір'ї школи

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№216 Вертепа Г.П.

217

Жукова Марина Олексіївна

Облаштування зони відпочинку на прибудинковій території

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент ЖКГ)

Одноголосно

№217 Жукова М.О.

218

Татарова Ірина Іванівна

Облаштування актової зали школи

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№218 Татарова І.І.

219

Бєліков Андрій Миколайович

Организация работи кабинета краниосакральной остеопатии для реабилитации учасников АТО

Відхилити проект (невідповідність вимогам п.2.3 Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі, затвердженого рішенням міської ради від 25.05.2016 №23, оскільки проект в подальшому передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищує вартість його реалізації)

Одноголосно

№219 Бєліков А.М.

220

Мосійченко-Бобракова Людмила Василівна

Жити, як дихати

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№220 Мосійченко-Бобракова Л.В.

221

Мосійченко-Бобракова Людмила Василівна

Спорт для всіх

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент освіти і науки)

Одноголосно

№221 Мосійченко-Бобракова Л.В.

222

Паннік Лідія Леонідівна

Попередження екологічної катастрофи — прочистка русла річки «Мокрої московки» — безпека мешканців міста Запоріжжя

Передати відповідному органу виконавчої влади (управління з питань екологічної безпеки)

Одноголосно

№222 Паннік Л.Л.

223

Тарадай Дмитро Миколайович

Освещение пешеходных переходов дополнительными прожекторами на солнечных батареях

Передати відповідному органу виконавчої влади (департамент інфраструктури та благоустрою)

Одноголосно

№223 Тарадай Д.М.

224

Жаботинський Руслан Леонідович

Стань Жаботинским

Автор повинен надати необхідну інформацію

Одноголосно

№224 Жаботинський Р.Л.